KHI TU HÀNH NHIỀU TỘI BÁO CỦA CHÚNG TA ĐÃ ĐƯỢC CHUYỂN MÀ CHÚNG TA KHÔNG HAY < Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam
Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam
Phật Giáo

KHI TU HÀNH NHIỀU TỘI BÁO CỦA CHÚNG TA ĐÃ ĐƯỢC CHUYỂN MÀ CHÚNG TA KHÔNG HAY

KHI TU HÀNH NHIỀU TỘI BÁO CỦA CHÚNG TA ĐÃ ĐƯỢC CHUYỂN MÀ CHÚNG TA KHÔNG HAY

Chuyển báo : Chuyển báo là những biến trạng khổ vui, do sức tu thiện hay làm ác của đương nhơn. Biến trạng này là sự dồn dập để chuyển đổi những quả báo sắp đến. Như có người làm đủ những điều ác, song đời sống hiện tại càng thêm an ổn vinh quang. Trong đây có hai nguyên nhân:

Một là do túc phước của họ quá nhiều, tuy có phần tổn giảm bởi làm ác, nhưng dư phước hãy còn.

Hai là do thế lực của nghiệp ác quá mạnh, khiến cho bao nhiêu phước đời này và đời trước đều phát hiện cho kẻ ấy hưởng, để rồi sẽ chịu quả báo ác đạo ở kiếp sau.
Sự kiện chuyển báo nơi đây, chính thuộc về trường hợp thứ hai này. Nói theo các cụ bình dân ta, đây gọi là trạng thái “dồn phước”.

Lại có những vị chí tâm tu hành, nhưng lại thường gặp những việc thất bại, đau yếu, tai nạn, mang tiếng thị phi. Theo tiên đức, đó là do sức tu thiện, khiến cho chuyển quả báo nặng ác đạo ở đời sau, thành ra quả báo nhẹ trong hiện tại. Để kẻ ấy khi mạng chung sẽ hưởng phước nhơn thiên, hay sanh về Phật quốc. Và đây gọi là trạng thái dồn nghiệp.

Nhiều Phật tử không hiểu lẽ này, khi gắng tu mà gặp việc không may, vội sanh tâm sợ sự niệm Phật tụng kinh, hoặc thối chí bảo: càng tu nhiều càng có lắm việc phiền phức, rồi lần lần đi đến sự giải đãi.

Xin đem một thí dụ để trần thích: như người có bịnh phong hay ban. Khi uống thuốc vào chất độc bị giải tán, làm cho nước tiểu vàng hoặc cả mình nổi mận đỏ, đó là trạng thái bịnh sắp lành. Việc ấy nên đáng mừng hay là lo sợ? Kẻ tu hành cũng thế, do công đức tụng kinh niệm Phật, khiến cho nghiệp chướng phát hiện để tiêu trừ. Nếu có chút ảnh hưởng khổ báo, trong mười phần ta chỉ còn chịu đôi ba phần, cho nên hành giả đừng lấy việc đó làm nản chí.
Và điều này, trong kinh Kim Cang, Đức Phật cũng đã bảo: “Tu Bồ Ðề! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn thọ trì đọc tụng kinh này mà bị người khinh rẻ, nên biết kẻ ấy đời trước tội chướng rất nhiều, đáng lẽ phải đọa vào ác đạo. Do sức tụng kinh, khiến đời nay bị người chê bai, nên tội chướng đời trước được tiêu diệt, kẻ đó sẽ đắc quả A nậu đa la tam miệu tam bồ đề”.

Trong Tịnh Ðộ Thánh Hiền Lục có thuật chuyện ông Ngô Mao tu hành chân chánh, lúc sắp chết bị giặc đâm bảy thương. Khi người anh đến, ông bỗng tỉnh lại bảo: “Ðời trước tôi tạo nhiều nghiệp ác, đáng lẽ phải còn đầu thai làm heo bảy kiếp nữa. Nhưng nhờ đời này tôi biết ăn chay niệm Phật, nên phải chịu bảy vết thương để trả bảy kiếp làm heo ấy. Hiện thời tôi sắp sanh về Tịnh độ”. Cứ theo việc ông Ngô Mao, kẻ không biết cho là tu hành mang họa. Nhưng chỉ chịu bảy vết thương trả xong bảy kiếp làm heo, để rồi được sanh về Cực Lạc. Nếu so lại thì việc tu hành đâu phải luống uổng, và công đức niệm Phật chính thật không thể nghĩ bàn! Nhưng tu hành không phải mỗi người đều bị chuyển báo, nếu kẻ có căn lành từ kiếp trước thì càng tu càng được an vui. Hành giả đừng in trí theo một phương diện trên mà sanh lòng e ngại.

Trích : Chuyển báo trong Mười hai loại quả báo

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật__()__
Nam Mô A Di Đà Phật __()__
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát __()__

HOAN NGHÊNH PHỔ BIẾN CÔNG ĐỨC VÔ LƯỢNG !
Nguồn : Ho Duy Minh

Bài viết liên quan

NỬA ĐỜI VỀ SAU

admin

7 ĐIỀU DI HUẤN CỦA MỘT THIỀN SƯ

Cuối Mùa Rơm

Bàn về đối tượng thờ phụng trong các ngôi chùa Việt ở miền Bắc.

admin

Bình luận

Để lại Bình luận