Văn thỉnh Ngũ Hổ Thần Tướng < Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam
Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam
Các bản văn khác

Văn thỉnh Ngũ Hổ Thần Tướng

THỈNH NGŨ HỔ TƯỚNG QUÂN

Thần cung thỉnh

 1. Ngũ-Phương Ngũ-Đế, Ngũ-Hổ oai linh
  Tướng ở thiên-đình con Vua Đế-Thích
  Ngày thời triều-trực ở chốn điện-tòa
  Xông đột vào ra thần thông dũng mãnh
  Ngày nay có lệnh Phật-Thánh chỉ-truyền
  Sai xuống nhân gian Thạch Bàn chốn ấy
  Tướng thời lừng lẫy có phép thần thông
  Rảo khắp tây đông cứu dân độ vật
  Nay tôi phụng sự Phật-Thánh độ cho
  Thỉnh tướng về thờ cho linh cho mạnh
  Nghe lời tôi thỉnh khuya sớm đêm ngày
  Có việc bằng nay trừ tà trị bệnh
  Làm cho dũng mãnh hỏa tốc như lôi
  Hỡi Quan Tướng ôi là tật tốc giáng
  Rày tôi đội lệnh thiên-đình
  Thỉnh triệu các tướng oai linh đáo đàn
  Hoặc là ở thượng-ngàn vui thú
  Hay là về đất tổ thanh ba
  Nghe tôi luyện tập thời về
  Phi phong hỏa tốc phải trì phép công
  Trấn phương Đông sai quan Thanh Hổ
  Tróc Mộc-tinh lưới bủa ghê thay
  Quan Bạch sai trấn phương Tây
  Xu trừ kim khí ghê thay lạ dường
  Quan Xích trấn Nam phương Ly Ngọ
  Tróc Hỏa-tinh lưới bủa ngục trung
  Bắc phương Quan Hắc oai hùng
  Xu trừ thủy khí hiện-hung gia-hình
  Trấn trung-ương sai Quan Quỳnh Hổ
  Lệnh bài sai phá thổ thạch-tinh
  Ngũ phương Ngũ Hổ oai linh
  Nghe Thánh hạ lệnh tùy hành tùy sai
  Cứ lời tôi hiện hình biến tướng
  Thính hịch văn giáng hạ đàn trung
  Dù ai thiếp tính phụ đồng
  Giáng phù giáng trượng pháp công chẳng rời
  Bắt ăn tươi nội tà ngoại tý
  Tuân lệnh hành tróc quỷ trừ ma
  Đằng vân giá vũ ai qua
  Phục thi cố khí đều tra gia hình
  Nhãn song tinh hào quang lóng lánh
  Mình tròn dài, dũng mãnh ai đương
  Lưng eo thắt đáy dịu dàng
  Đôi vai thiên trụ tà càng sợ kinh
  Lông mày xanh đôi tay lẫm-trúc
  Tiếng hét hầm quỷ khốc tà kinh
  Vốn xưa tướng ở rừng xanh
  Nghe lời tôi thỉnh lệnh hành chớ lâu
  Đã đắc-đạo cùng nhau khuya sớm
  Bén lửa hương nào dám quản công
  Nào khi tướng giáng đàn trung
  Tôi cùng Quan-tướng mấy đông chẳng rời
  Tướng cùng tôi đồng tâm hiệp lực
  Việc sai hành chẳng được trì-diên
  Nay tôi đắc đạo Thánh truyền
  Nghe lời tụng chú thỉnh liền thần thông
  Đáo tịnh trung oai-nghi xuất-hiện
  Tuân lệnh hành biến hiện phân minh
  Tróc tam danh thượng thiên thần nữ
  Thấu tứ phương thủy-phủ động-đình
  Sai câu ngoại đạo tam danh
  Sơn tiêu Thổ-địa âm binh đẳng thần
  Tróc tà sư kỳ binh phản ác
  Tướng đáo đàn tài võ quá nhơn
  Ăn tươi cho hết tà thần
  Nào là chư Tướng khâm sai lệnh hành
  Các Quan kéo đến điện đền
  Năm mươi Hổ-Tướng anh linh đáo đàn
  Trên đầu có chữ sắc phong
  Hai tay có chữ tứ tung ngũ hoành
  Tróc tà quỷ mỵ yêu tinh
  Đem ra chém quách hồn kinh đùng đùng
  Lại bắt các đãng gian hung
  Gia hình trị tội thạch công làu làu
  Ôn hoàng dịch lệ đâu đâu
  Thành-Hoàng xã lệnh nhiệm mầu hư không
  Thần kỳ các xứ Thổ-công
  Oai linh củng phục anh hùng tiếng vang
  Quỳ tâu phục vọng các quan
  Phò trì đệ tử thiên ban cát tường.
  Cát Xướng Thiên Thu Vạn Vạn Tuế. (3 lần).

Bình luận

Để lại Bình luận