tìm thầy mở phủ Archives < Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam
Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam

tìm thầy mở phủ

Nghiên cứu tín ngưỡng Thắc Mắc Bốn Phủ

Đồng thầy mở phủ

admin
Nếu người có căn đồng không nặng lắm có thể làm lễ tôn lô nhang bản mệnh; nếu chưa đạt yêu cầu thì phải làm...