Nhân rằm tháng 7 long hoa xin gửi tới quý đạo hữu hai bản kinh vu lan và báo ân

Thảo luận trong 'Phong tục Việt Nam' bắt đầu bởi LONGHOACHANNHAN, 9/8/11.

Lượt xem: 1,330

 1. LONGHOACHANNHAN

  LONGHOACHANNHAN New Member

  kinh vu lan báo hiếu.jpg

  KINH VU LAN – BÁO ÂN CHA MẸ

  Nguyện thử diệu hương vân
  Biến mãn thập phương giới
  Cúng dường nhất thiết Phật
  Tôn Pháp chư Bồ tát
  Vô biên Thanh Văn chúng
  Cập nhất thiết Thánh Hiền
  Duyên khởi quang minh đài
  Quá ư vô biên giới
  Vô biên Phật độ trung
  Thọ dụng tác Phật sự
  Phổ huân chư chúng-sanh
  Giai phát Bồ-đề tâm
  Viễn ly chư vọng-nghiệp
  Viên thành Vô thượng đạo.
  Nam mô Hương Vân Cái Bồ-tát (3 lần)
  (Đại chúng cùng tụng)
  Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ-tát (3 lần)
  Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà-la-ni:
  1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da
  2. Nam mô a rị da
  3. Bà lô yết đế thước bát ra da
  4. Bồ Đề tát đỏa bà da
  5. Ma ha tát đỏa bà da
  6. Ma ha ca lô ni ca da
  7. Án
  8. Tát bàn ra phạt duệ
  9. Số đát na đát tỏa
  10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da
  11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà
  12.Nam mô na ra cẩn trì
  13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế
  14.Tát bà a tha đậu du bằng
  15.A thệ dựng
  16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa)
  17.Na ma bà dà
  18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha
  19.Án. A bà lô hê
  20.Lô ca đế
  21.Ca ra đế
  22.Di hê rị
  23.Ma ha bồ đề tát đỏa
  24.Tát bà tát bà
  25.Ma ra ma ra
  26.Ma hê ma hê rị đà dựng
  27.Cu lô cu lô yết mông
  28.Độ lô đồ lô phạt xà da đế
  29.Ma ha phạt xà da đế
  30.Đà ra đà ra
  31.Địa rị ni
  32.Thất Phật ra da
  33.Giá ra giá ra
  34.Mạ mạ phạt ma ra
  35.Mục đế lệ
  36.Y hê di hê
  37.Thất na thất na a
  38 Ra sâm Phật ra xá lợi
  39.Phạt sa phạt sâm
  40.Phật ra xá da
  41.Hô lô hô lô ma ra
  42.Hô lô hô lô hê rị
  43.Ta ra ta ra
  44.Tất rị tất rị
  45.Tô rô tô rô
  46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ
  47.Bồ đà dạ bồ đà dạ
  48.Di đế rị dạ
  49.Na ra cẩn trì
  50.Địa rị sắc ni na
  51.Bà dạ ma na
  52.Ta bà ha
  53.Tất đà dạ
  54.Ta bà ha
  55.Ma ha tất đà dạ
  56.Ta bà ha
  57.Tất đà dũ nghệ
  58.Thất bàn ra dạ
  59.Ta bà ha
  60.Na ra cẩn trì
  61.Ta bà ha
  62.Ma ra na ra
  63.Ta bà ha
  64.Tất ra tăng a mục khê da
  65.Ta bà ha
  66.Ta bà ma ha a tất đà dạ
  67.Ta bà ha
  68.Giả kiết ra a tất đà dạ
  69.Ta bà ha
  70.Ba đà ma kiết tất đà dạ
  71.Ta bà ha
  72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ
  73.Ta bà ha
  74.Ma bà rị thắng yết ra dạ
  75.Ta bà ha
  76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da
  77.Nam mô a rị da
  78.Bà lô kiết đế
  79.Thước bàn ra dạ
  80.Ta bà ha
  81.Án. Tất điện đô
  82.Mạn đà ra
  83.Bạt đà gia
  84.Ta bà ha.

  (Xướng hoặc Tán 4 câu sau)
  Phật thân sung mãn ư pháp giới
  Phổ hiện nhất thiết quần sanh tiền
  Tùy duyên phú cảm mỵ bất châu
  Nhi hằng xử thử bồ-đề tọa.
  Nam mô Thập phương thường trú Tam Bảo (3 lần)
  (Đại chúng lạy 3 lạy rồi quỳ xuống, tiếp theo chủ sám xướng)
  Khể thủ Tam giới Tôn
  Quy mạng thập phương Phật
  Ngã kim phát hoằng nguyện
  Trì tụng Vu lan – Báo ân kinh
  Thượng báo tứ trọng ân
  Hạ tế tam đồ khổ
  Nhược hữu kiến văn giả
  Tất phát bồ-đề tâm
  Tận thử nhất báo thân
  Đồng sanh Cực Lạc Quốc.
  (Đại chúng cùng tụng)
  Nam mô Bổn Sư Thích Ca mưu ni Phật (3 lần)
  Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp
  Bách thiên vạn kiếp nan tao ngộ
  Ngã kim kiến văn đắc thọ trì
  Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa!
   
  Last edited by a moderator: 15/8/19

  Bình Luận Bằng Facebook

 2. LONGHOACHANNHAN

  LONGHOACHANNHAN New Member

  VU LAN BỒN KINH
  (Đại chúng quỳ hoặc ngồi để tụng)
  Nam mô Vu-lan Hội thượng Phật Bồ-tát (3 lần)
  Phật thuyết Vu Lan Bồn kinh:
  (Tây Tần Tam-Tạng Pháp-sư Trúc-Pháp-Hộ dịch)
  Văn như thị: Nhất thời Phật tại Xá-Vệ quốc, Kỳ-thọ Cấp-Cô-Độc viên. Đại Mục-Kiền-Liên, thỉ đắc lục-thông, dục độ phụ mẫu, báo nhũ bộ chi ân; tức dĩ đạo nhãn quán thị thế-gian: Kiến kỳ vong mẫu sanh ngạ quỉ trung, bất kiến ẩm thực, bì cốt liên lập.
  Mục-Liên bi ai, tức dĩ bát thạnh phạn, vãng hướng kỳ mẫu. Mẫu đắc bát phạn, tiện dĩ tả thủ chướng bát, hữu thủ chủy thực, thực vị nhập khẩu, hóa thành hỏa thán, toại bất đắc thực. Mục-Liên đại khiếu, bi hào thế khấp, trì hoàn bạch Phật, cụ trần như thử.
  Phật ngôn: “Nhữ mẫu tội căn thâm kết, phi nhữ nhất nhân lực sở nại hà! Nhữ tuy hiếu thuận, thanh động thiên địa, thiên thần, địa kỳ, tà ma, ngoại đạo, đạo sĩ, tứ thiên vương thần, diệc bất năng nại hà! Đương tu thập phương chúng Tăng oai thần chi lực, nãi đắc giải thoát. Ngô kim đương thuyết cứu tế chi pháp, linh nhất thiết nạn giai ly ưu khổ”.
  Phật cáo Mục-Liên: “Thập phương chúng Tăng, thất nguyệt thập ngũ nhật, Tăng tự-tứ thời, đương vị thất thế phụ mẫu, cập hiện tại phụ mẫu, ách nạn trung giả, cụ phạn bách vị, ngũ quả, cấp quán bồn khí, hương du, đính chúc, sàng phu ngọa cụ, tận thế cam mỹ, dĩ trước bồn trung, cúng dường thập phương đại đức chúng Tăng. Đương thử chi nhật, nhất thiết Thánh chúng, hoặc tại sơn gian thiền định, hoặc đắc tứ đạo quả, hoặc tại thọ hạ kinh hành, hoặc lục-thông tự tại giáo hóa Thanh Văn, Duyên Giác, hoặc thập địa Bồ-Tát đại nhân, quyền hiện Tỷ-kheo tại đại chúng trung, giai đồng nhất tâm thọ bát-hòa-la phạn. Cụ thanh-tịnh giới Thánh chúng chi đạo, kỳ đức uông dương.
  Kỳ hữu cúng dường thử đẳng tự-tứ Tăng giả, hiện thế phụ mẫu, lục thân quyến thuộc, đắc xuất tam đồ chi khổ, ứng thời giải thoát y thực tự nhiên. Nhược phụ mẫu hiện tại giả, phước lạc bách niên, nhược thất thế phụ mẫu sanh Thiên, tự tại hóa sanh, nhập thiên hoa quang.
  Thời, Phật sắc thập phương chúng Tăng, giai tiên vị thí chủ gia chú nguyện, nguyện thất thế phụ mẫu, hành thiền định ý, nhiên hậu thọ thực. Sơ thọ thực thời, tiên an tại Phật tiền, tháp tự trung Phật tiền, chúng tăng chú nguyện cánh tiện tự thọ thực”.
  Thời Mục-Liên Tỳ-kheo cập đại Bồ-Tát chúng, giai đại hoan hỉ, Mục-Liên bi đề khấp thanh, thích nhiên trừ diệt.
  Thời Mục-Liên mẫu, tức ư thị nhật, đắc thoát nhất kiếp ngạ quỉ chi khổ.
  Mục-Liên phục bạch Phật ngôn: “Đệ tử sở sanh mẫu đắc mông Tam-Bảo công đức chi lực, chúng Tăng oai-thần chi lực cố; nhược vị lai thế, nhất thiết Phật đệ tử, diệc ưng phụng Vu-Lan bồn, cứu độ hiện tại phụ mẫu, nãi chí thất thế phụ mẫu khả vị nhĩ phủ?”
  Phật ngôn: “Đại thiện khoái vấn! Ngã chánh dục thuyết, nhữ kim phục vấn.
  Thiện nam tử! Nhược Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Quốc vương, Thái tử, Đại thần, Tể-tướng, Tam công, Bách quan, Vạn dân, Thứ nhân hành từ hiếu giả, giai ưng tiên vị sở sanh hiện tại phụ mẫu, quá khứ thất thế phụ mẫu, ư thất nguyệt thập ngũ nhật, Phật hoan hỉ nhật, Tăng tự-tứ nhật, dĩ bách vị phạn thực, an Vu-Lan bồn trung, thí thập phương tự-tứ Tăng. Nguyện sử hiện tại phụ mẫu, thọ mạng bách niên vô bệnh, vô nhất thiết khổ não chi hoạn, nãi chí thất thế phụ mẫu ly ngạ quỉ khổ, sanh Nhân Thiên trung, phước lạc vô cực.
  Thị Phật đệ tử tu hiếu thuận giả, ưng niệm niệm trung thường ức phụ mẫu, nãi chí thất thế phụ mẫu, niên niên thất nguyệt thập ngũ nhật, thường dĩ hiếu từ, ức sở sanh phụ mẫu, vị tác Vu-Lan bồn, thí Phật cập Tăng, dĩ báo phụ mẫu trưởng dưỡng từ ái chi ân, nhược nhất thiết Phật đệ tử ưng đương phụng trì thị pháp”.
  Thời Mục-Liên Tỳ-Kheo, tứ bối đệ tử hoan hỉ phụng hành.
  Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ-tát (3 lần)
   
 3. LONGHOACHANNHAN

  LONGHOACHANNHAN New Member

  BÁO ÂN KINH
  Phật thuyết phụ mẫu ân trọng nan báo kinh:
  (Diêu Tần tam tạng pháp sư Cưu ma la thập dịch)
  Như thị ngã văn, nhất thời Phật tại Xá Vệ quốc Kỳ thụ Cấp Cô Độc viên, dữ đại Tỷ kheo nhị thiên ngũ bách nhân, Bồ-tát ma ha tát tam vạn bát thiên nhân câu.
  Nhĩ thời, Thế Tôn dẫn lĩnh đại chúng, trực vãng nam hành, hốt kiến lộ biên tụ cốt nhất đôi. Nhĩ thời, Như Lai hướng bỉ khô cốt, ngũ thể đầu địa, cung kính lễ bái.
  A-nan hiệp chưởng bạch ngôn: “Thế Tôn! Như lai thị tam giới đại sư, tứ sanh từ phụ, chúng nhân quy kính, dĩ hà nhân duyên, lễ bái khô cốt?”
  Phật cáo A-nan: “nhữ đẳng tuy thị ngô thượng thủ đệ tử, xuất gia nhật cửu, tri sự vị quảng. Thử nhất đôi khô cốt, hoặc thị ngã tiền thế tổ tiên, đa sanh phụ mẫu. Dĩ thị nhân duyên, ngã kim lễ bái.”
  Phật cáo A-nan: “nhữ kim tương thử nhất đôi khô cốt phân tố nhị phân, nhược thị nam cốt, sắc bạch thả trọng; nhược thị nữ cốt, sắc hắc thả khinh.”
  A-nan bạch ngôn: “Thế Tôn, nam nhân tại thế, sam đới hài mạo, trang thúc nghiêm hảo, nhất vọng tri vi nam tử chi thân. Nữ nhân tại thế, đa đồ chi phấn, hoặc huân lan xạ, như thị trang sức, tức đắc tri thị nữ lưu chi thân. Nhi kim tử hậu, bạch cốt nhất ban, giáo đệ tử đẳng, như hà nhận đắc.”
  Phật cáo A-nan: “nhược thị nam tử, tại thế chi thời, nhập vu già lam, thính giảng kinh luật, lễ bái Tam Bảo, niệm Phật danh hiệu; sở dĩ kì cốt, sắc bạch thả trọng. Thế gian nữ nhân, đoản vu trí lực, dị nịch vu tình, sanh nam dục nữ, nhận vi thiên chức; mỗi sanh nhất hài, lại nhũ dưỡng mệnh, nhũ do huyết biến, mỗi hài ẩm mẫu bát hộc tứ đẩu thậm đa bạch nhũ, sở dĩ tiều tụy, cốt hiện hắc sắc, kì lượng diệc khinh.”
  A-nan văn ngữ, thống cát vu tâm, thùy lệ bi khấp, bạch ngôn: “Thế Tôn! Mẫu chi ân đức, vân hà báo đáp?”
  Phật cáo A-nan: “nhữ kim đế thính, ngã đương vị nhữ, phân biệt giải thuyết: mẫu thai hoài tử, phàm kinh thập nguyệt, thậm vi tân khổ. Tại mẫu thai thời, đệ nhất nguyệt trung, như thảo thượng châu, triêu bất bảo mộ, thần tụ tương lai, ngọ tiêu tán khứ. Mẫu hoài thai thời, đệ nhị nguyệt trung, kháp như ngưng tô. Mẫu hoài thai thời, đệ tam nguyệt trung, do như ngưng huyết. Mẫu hoài thai thời, đệ tứ nguyệt trung, sảo tác nhân hình. Mẫu hoài thai thời, đệ ngũ nguyệt trung, nhi tại mẫu phúc, sanh hữu ngũ bào. Hà giả vi ngũ? Đầu vi nhất bào, lưỡng trửu lưỡng tất, các vi nhất bào, cộng thành ngũ bào. Mẫu hoài thai thời, đệ lục nguyệt trung, nhân tại mẫu phúc, lục tinh tề khai, hà giả vi lục? Nhãn vi nhất tinh, nhĩ vi nhị tinh, tị vi tam tinh, khẩu vi tứ tinh, thiệt vi ngũ tinh, ý vi lục tinh. Mẫu hoài thai thời, đệ thất nguyệt trung, nhân tại mẫu phúc, sanh thành cốt tiết, tam bách lục thập, cập sanh mao nhũ, bát vạn tứ thiên. Mẫu hoài thai thời, đệ bát nguyệt trung, sanh xuất ý trí, dĩ cập cửu khiếu. Mẫu hoài thai thời, đệ cửu nguyệt trung, nhân tại mẫu phúc, hấp thu thực vật, sở xuất các chất, đào lê toán quả, ngũ cốc tinh hoa. Kì mẫu thân trung, sanh tạng hướng hạ, thục tạng hướng thượng, dụ như địa diện, hữu san tủng xuất, san hữu tam danh, nhất hào tu di, nhị hào nghiệp san, tam hào huyết san. Thử thiết dụ san, nhất độ băng lai, hóa vi nhất điều, mẫu huyết ngưng thành thai nhi thực liệu. Mẫu hoài thai thời, đệ thập nguyệt trung, hài nhi toàn thể nhất nhất hoàn thành, phương nãi giáng sanh. Nhược thị quyết vi hiếu thuận chi tử, kình quyền hiệp chưởng, an tường xuất sanh, bất tổn thương mẫu, mẫu vô sở khổ. Thảng nhi quyết vi ngũ nghịch chi tử, phá tổn mẫu thai, chỉ mẫu tâm can, đạp mẫu khóa cốt, như thiên đao giảo, hựu phảng Phật tự vạn nhận toàn tâm. Như tư trọng khổ, xuất sanh thử nhi, canh phân tích ngôn, thượng hữu thập ân:
  Đệ nhất, hoài thai thủ hộ ân; đệ nhị, lâm sản thụ khổ ân; đệ tam, sanh tử vong ưu ân; đệ tứ, yết khổ thổ cam ân; đệ ngũ, hồi kiền tựu thấp ân; đệ lục, bộ nhũ dưỡng dục ân; đệ thất, tẩy trạc bất tịnh ân; đệ bát, viễn hành ức niệm ân; đệ cửu, thâm gia thể tuất ân; đệ thập, cứu cánh lân mẫn ân.
  Đệ nhất, hoài thai thủ hộ ân tụng viết:
  Lũy kiếp nhân duyên trọng, kim lai thác mẫu thai, nguyệt du sanh ngũ tạng, thất thất lục tinh khai. Thể trọng như san nhạc, động chỉ kiếp phong tai, la y đô bất quải, trang kính nhạ trần ai.
  Đệ nhị, lâm sản thụ khổ ân tụng viết:
  Hoài kinh thập cá nguyệt, nan sản tương dục lâm, triêu triêu như trọng bệnh, nhật nhật tự hôn trầm. Nan tương hoàng bố thuật, sầu lệ mãn hung khâm, hàm bi cáo thân tộc, duy cụ tử lai xâm.
  Đệ tam, sanh tử vong ưu ân tụng viết:
  Từ mẫu sanh nhi nhật, ngũ tạng tổng trương khai, thân tâm câu muộn tuyệt, huyết lưu tự đồ dương. Sanh dĩ văn nhi kiện, hoan hỉ bội gia thường, hỉ định bi hoàn chí, thống khổ triệt tâm tràng.
  Đệ tứ, yết khổ thổ cam ân tụng viết:
  Phụ mẫu ân thâm trọng, cố liên một thất thời, thổ cam vô sảo tức, yết khổ bất tần mi. Ái trọng tình nan nhẫn, ân thâm phục bội bi, đãn lệnh hài nhân bão, từ mẫu bất từ ky.
  Đệ ngũ, hồi kiền tựu thấp ân tụng viết:
  Mẫu nguyện thân đầu thấp, tương nhân di tựu kiền, lưỡng nhũ sung cơ khát, la tụ yểm phong hàn. Ân liên hằng phế chẩm, sủng lộng tài năng hoan, đãn lệnh hài nhân ổn, từ mẫu bất cầu an.
  Đệ lục, bộ nhũ dưỡng dục ân tụng viết:
  Từ mẫu tượng đại địa, nghiêm phụ phối vu thiên, phú tái ân đồng đẳng, phụ nương ân diệc nhiên. Bất tăng vô nộ mục, bất hiềm thủ túc loan, đản phúc thân sanh tử, chung nhật tích kiêm liên.
  Đệ thất, tẩy địch bất tịnh ân tụng viết:
  Bổn thị phù dung chất, tinh thần kiện thả phong, mi phân tân liễu bích, kiểm sắc đoạt liên hồng. Ân thâm thôi ngọc mạo, tẩy trạc tổn bàn long, chỉ vi liên nam nữ, từ mẫu cải nhan dung.
  Đệ bát, viễn hành ức niệm ân tụng viết:
  Tử biệt thành nan nhẫn, sanh li thật diệc thương, tử xuất quan san ngoại, mẫu ức tại tha hương. Nhật dạ tâm tương tùy, lưu lệ sổ thiên hàng, như viên khấp ái tử, thốn thốn đoạn can tràng.
  Đệ cửu, thâm gia thể tuất ân tụng viết:
  Phụ mẫu ân tình trọng, ân thâm báo thật nan, tử khổ nguyện đại thụ, nhân lao mẫu bất an. Văn đạo viễn hành khứ, liên nhi dạ ngọa hàn, nam nữ tạm tân khổ, trường sử mẫu tâm toan.
  Đệ thập, cứu cánh lân mẫn ân tụng viết:
  Phụ mẫu ân thâm trọng, ân liên vô yết thời, khởi tọa tâm tương trục, cận diêu ý dữ tùy. Mẫu niên nhất bách tuế, trường ưu bát thập nhi, dục tri ân ái đoạn, mệnh tận thủy phân li.
  Phật cáo A-nan: “ngã quán chúng sanh, tuy thiệu nhân phẩm, tâm hành ngu mông, bất tư đa nương, hữu đại ân đức, bất sanh cung kính, vong ân bội nghĩa, vô hữu nhân từ, bất hiếu bất thuận. A nương hoài tử, thập nguyệt chi trung, khởi tọa bất an, như kình trọng đảm, ẩm thực bất hạ, như trường bệnh nhân. Nguyệt mãn sanh thời, thụ chư thống khổ, tu du sản xuất, khủng dĩ vô thường, như sát trư dương, huyết lưu biến địa. Thụ như thị khổ, sanh đắc nhi thân, yết khổ thổ cam, bão trì dưỡng dục, tẩy trạc bất tịnh, bất đạn cù lao, nhẫn hàn nhẫn nhiệt, bất từ tân khổ, kiền xử nhi ngọa, thấp xử mẫu miên. Tam niên chi trung, ẩm mẫu bạch huyết, anh hài đồng tử, nãi chí thành niên, giáo đạo lễ nghĩa, hôn giá doanh mưu, bị cầu tư nghiệp, huề hà gian tân, cần khổ bách bội, bất ngôn ân huệ.
  Nam nữ hữu bệnh, phụ mẫu kinh ưu, ưu cực sanh bệnh, thị đồng thường sự. Tử nhược bệnh trừ, mẫu bệnh phương dũ. Như tư dưỡng dục, nguyện tảo thành nhân. Cập kì trưởng thành, phản vi bất hiếu. Tôn thân dữ ngôn, bất tri thuận tòng, ứng đối vô lễ, ác nhãn tương thị.
   
 4. LONGHOACHANNHAN

  LONGHOACHANNHAN New Member

  Khi lăng bá thúc, đả mạ huynh đệ, hủy nhục thân tình, vô hữu lễ nghĩa. Tuy tằng tòng học, bất tuân phạm huấn, phụ mẫu giáo lệnh, đa bất y tòng, huynh đệ cộng ngôn, mỗi tương vi lệ. Xuất nhập lai vãng, bất khải tôn đường, ngôn hành cao ngạo, thiện ý vi sự. Phụ mẫu huấn phạt, bá thúc ngữ phi, đồng ấu lân mẫn, tôn nhân già hộ, tiệm tiệm thành trưởng, ngoan lệ bất điều, bất phục khuy vi, phản sanh sân hận. Khí chư thân hữu, bằng phụ ác nhân, tập cửu thành tính, nhận phi vi thị. Hoặc bị nhân dụ, đào vãng tha hương, vi bối đa nương, li gia biệt quyến. Hoặc nhân kinh kỉ, hoặc vi chánh hành, nhẫm nhiễm nhân tuần, tiện vi hôn thú, do tư lưu ngại, cửu bất hoàn gia. Hoặc tại tha hương, bất năng cẩn thận, bị nhân mưu hại, hoành sự câu khiên, uổng bị hình trách, lao ngục già tỏa. Hoặc tao bệnh hoạn, ách nạn oanh triền, tù khổ cơ luy, vô nhân khán đãi, bị nhân hiềm tiện, ủy khí nhai cù. Nhân thử mệnh chung, vô nhân cứu trì, bành trướng lạn hoại, nhật bạo phong xuy, bạch cốt phiêu linh. Kí tha hương thổ, tiện dữ thân tộc, hoan hội trường quai, vi bối từ ân, bất tri nhị lão, vĩnh hoài ưu niệm, hoặc nhân đề khấp, nhãn ám mục manh; hoặc nhân bi ai, khí yết thành bệnh; hoặc duyên ức tử, suy biến tử vong, tác quỷ bão hồn, bất tằng cát xả.
  Hoặc phục văn tử, bất sùng học nghiệp, bằng trục dị đoan, vô lại thô ngoan, hảo tập vô ích, đấu đả thiết đạo, xúc phạm hương lư, ẩm tửu xư bồ, gian phi quá thất, đới lụy huynh đệ, não loạn đa nương, thần khứ mộ hoàn, bất vấn tôn thân, động chỉ hàn ôn, hối sóc triêu mộ, vĩnh quai phù thị, an sàng tiến chẩm, tịnh bất tri văn, tham vấn khởi cư, tòng thử gián đoạn, phụ mẫu niên mại, hình mạo suy luy, tu sỉ kiến nhân, nhẫn thụ khi ức.
  Hoặc hữu phụ cô mẫu quả, độc thủ không đường, do nhược khách nhân, kí cư tha xá, hàn đống cơ khát, tằng bất tri văn. Trú dạ thường đề, tự ta tự thán, ứng phụng cam chỉ, cung dưỡng tôn thân. Nhược bối vọng nhân, liễu vô thị sự, mỗi tác tu tàm, úy nhân quái tiếu.
  Hoặc trì tài thực, cung dưỡng thê nhi, vong quyết bì lao, vô tị tu sỉ; thê thiếp ước thúc, mỗi sự y tòng, tôn trưởng sân ha, toàn vô úy cụ.
  Hoặc phục thị nữ, thích phối tha nhân, vị giá chi thời, hàm giai hiếu thuận; hôn giá dĩ cật, bất hiếu toại tăng. Phụ mẫu vi sân, tức sanh oán hận; phu tế đả mạ, nhẫn thụ cam tâm, dị tính tha tông, tình thâm quyến trọng, tự gia cốt nhục, tức dĩ vi sơ. Hoặc tùy phu tế, ngoại quận tha hương, li biệt đa nương, vô tâm luyến mộ, đoạn tuyệt tiêu tức, âm tín bất thông, toại sử đa nương, huyền tràng quải đỗ, khắc bất năng an, uyển nhược đảo huyền, mỗi tư kiến diện, như khát tư tương, từ niệm hậu nhân, vô hữu hưu tức.
  Phụ mẫu ân đức, vô lượng vô biên, bất hiếu chi khiên, tốt nan trần báo.”
  Nhĩ thời, đại chúng văn Phật sở thuyết phụ mẫu trọng ân, cử thân đầu địa, chúy hung tự phác, thân mao khổng trung, tất giai lưu huyết, muộn tuyệt tích địa, lương cửu nãi tô, cao thanh xướng ngôn: “khổ tai, khổ tai! Thống tai, thống tai! Ngã đẳng kim giả thâm thị tội nhân, tòng lai vị giác, minh nhược dạ du, kim ngộ tri phi, tâm đảm câu toái, duy nguyện Thế Tôn ai mẫn cứu viện, vân hà báo đắc phụ mẫu thâm ân?”
  Nhĩ thời, Như Lai tức dĩ bát chủng thâm trọng phạm âm, cáo chư đại chúng: “nhữ đẳng đương tri, ngã kim vị nhữ phân biệt giải thuyết: giả sử hữu nhân, tả kiên đảm phụ, hữu kiên đảm mẫu, nghiên bì chí cốt, xuyên cốt chí tủy, nhiễu tu di sơn, kinh bách thiên kiếp, huyết lưu quyết khõa, do bất năng báo phụ mẫu thâm ân; giả sử hữu nhân, tao cơ cận kiếp, vi vu đa nương, tận kì kỉ thân, luyến cát toái hoại, do như vi trần, kinh bách thiên kiếp, do bất năng báo phụ mẫu thâm ân; giả sử hữu nhân, vi vu đa nương, thủ chấp lợi đao, oan kì nhãn tình, hiến vu Như Lai, kinh bách thiên kiếp, do bất năng báo phụ mẫu thâm ân; giả sử hữu nhân, vi vu đa nương, diệc dĩ lợi đao, cát kì tâm can, huyết lưu biến địa, bất từ thống khổ, kinh bách thiên kiếp, do bất năng báo phụ mẫu thâm ân; giả sử hữu nhân, vi vu đa nương, bách thiên đao kích, nhất thời thích thân, vu tự thân trung, tả hữu xuất nhập, kinh bách thiên kiếp, do bất năng báo phụ mẫu thâm ân; giả sử hữu nhân, vi vu đa nương, đả cốt xuất tủy, kinh bách thiên kiếp, do bất năng báo phụ mẫu thâm ân; giả sử hữu nhân, vi vu đa nương, thôn nhiệt thiết hoàn, kinh bách thiên kiếp, biến thân tiêu lạn, do bất năng báo phụ mẫu thâm ân.”
  Nhĩ thời, đại chúng văn Phật sở thuyết phụ mẫu ân đức, thùy lệ bi khấp, thống cát vu tâm, đế tư vô kế, đồng phát thanh ngôn, thâm sanh tàm quý, cộng bạch Phật ngôn: “Thế Tôn! Ngã đẳng kim giả thâm thị tội nhân, vân hà báo đắc phụ mẫu thâm ân? ”
  Phật cáo đệ tử: “dục đắc báo ân, vi vu phụ mẫu thư tả thử kinh, vi vu phụ mẫu độc tụng thử kinh, vi vu phụ mẫu sám hối tội khiên, vi vu phụ mẫu cúng dường Tam Bảo, vi vu phụ mẫu thụ trì trai giới, vi vu phụ mẫu bố thí tu phúc, nhược năng như thị, tắc đắc danh vi hiếu thuận chi tử; bất tố thử hành, thị địa ngục nhân.”
  Phật cáo A-nan: “bất hiếu chi nhân, thân hoại mệnh chung, đọa vu A-tỳ vô gián địa ngục. Thử đại địa ngục, túng quảng bát vạn do tuần, tứ diện thiết thành, chu vi la võng. Kì địa diệc thiết, thịnh hỏa đỗng nhiên, mãnh liệt hỏa thiêu, lôi bôn điện thước. Dương đồng thiết trấp, kiêu quán tội nhân, đồng cẩu thiết xà, hằng thổ yên hỏa, phần thiêu chử chích, chi cao tiêu nhiên, khổ thống ai tai, nan kham nan nhẫn, câu can thương sóc, thiết thương thiết xuyến, thiết chùy thiết kích, kiếm thụ đao luân, như vũ như vân, không trung nhi hạ, hoặc trảm hoặc thích, khổ phạt tội nhân, lịch kiếp thụ ương, vô thời tạm yết, hựu lệnh canh nhập dư chư địa ngục, đầu đới hỏa bồn, thiết xa niễn thân, tung hoành sử quá, tràng đỗ phân liệt, cốt nhục tiêu lạn, nhất nhật chi trung, thiên sanh vạn tử. Thụ như thị khổ, giai nhân tiền thân ngũ nghịch bất hiếu, cố hoạch tư tội.”
  Nhĩ thời, đại chúng văn Phật sở thuyết phụ mẫu ân đức, thùy lệ bi khấp, cáo vu Như Lai: “ngã đẳng kim giả, vân hà báo đắc phụ mẫu thâm ân? ”
  Phật cáo đệ tử: “dục đắc báo ân, vi vu phụ mẫu tạo thử kinh điển, thị chân báo đắc phụ mẫu ân dã. Năng tạo nhất quyển, đắc kiến nhất Phật; năng tạo thập quyển, đắc kiến thập Phật; năng tạo bách quyển, đắc kiến bách Phật; năng tạo thiên quyển, đắc kiến thiên Phật; năng tạo vạn quyển, đắc kiến vạn Phật. Thị đẳng thiện nhân, tạo kinh lực cố, thị chư Phật đẳng, thường lai từ hộ, lập sử kì nhân, sanh thân phụ mẫu, đắc sanh thiên thượng, thụ chư khoái lạc, li địa ngục khổ.”
  Nhĩ thời, A-nan cập chư đại chúng, A-tu-la, Ca-lâu-la, Khẩn-na-la, Ma-hầu-la-già, Nhân, phi Nhân đẳng, Thiên, Long, Dạ xoa, Kiền thát bà, cập chư Tiểu vương, Chuyển luân thánh vương, thị chư đại chúng văn Phật sở ngôn, thân mao giai thụ, bi khấp ngạnh yết, bất năng tự tài, các phát nguyện ngôn: ngã đẳng tòng kim tận vị lai tế, ninh toái thử thân do như vi trần, kinh bách thiên kiếp, thệ bất vi vu Như Lai thánh giáo; ninh dĩ thiết câu bạt xuất kì thiệt, trường hữu do tuần, thiết lê canh chi, huyết lưu thành hà, kinh bách thiên kiếp, thệ bất vi vu Như Lai thánh giáo; ninh dĩ bách thiên đao luân, vu tự thân trung, tự do xuất nhập, thệ bất vi vu Như Lai thánh giáo; ninh dĩ thiết võng chu táp triền thân, kinh bách thiên kiếp, thệ bất vi vu Như Lai thánh giáo; ninh dĩ tỏa đối trảm toái kì thân, bách thiên vạn đoạn, bì nhục cân cốt tất giai linh lạc, kinh bách thiên kiếp, chung bất vi vu Như Lai thánh giáo.”
  Nhĩ thời, A-nan tòng vu tọa trung an tường nhi khởi, bạch Phật ngôn: “Thế Tôn, thử kinh đương hà danh chi? Vân hà phụng trì? ”
  Phật cáo A-nan: “thử kinh danh vi phụ mẫu ân trọng nan báo kinh, dĩ thị danh tự, nhữ đương phụng trì! ”
   
 5. LONGHOACHANNHAN

  LONGHOACHANNHAN New Member

  Nhĩ thời, đại chúng, Thiên Nhân, A-tu-la đẳng, văn Phật sở thuyết, giai đại hoan hỉ, tín thụ phụng hành, tác lễ nhi thối.


  VU LAN TÁN
  (Chủ sám xướng)
  Vu lan chánh giáo
  Tự-tứ giai thần
  Mục Liên ai khẩn cứu từ thân
  Chư Phật đại oai thần
  Thoát khổ u uynh
  Vạn cổ hiếu danh xưng
  Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ-tát. (3 lần)

  NIỆM PHẬT
  (Đại chúng quỳ hoặc ngồi để niệm Phật)
  Sát trần tâm niệm khả sổ tri
  Đại hải trung thủy khả ẩm tận
  Hư không khả lượng phong khả kế
  Vô năng tận thuyết Phật công đức
  Nam mô Ta-bà thế giới, Tam giới đạo sư, tứ sanh từ phụ, nhân thiên giáo chủ, thiên bách ức hóa thân Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
  Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (30 lần)
  Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ-tát (3 lần)
  Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ-tát (3 lần)
  Nam mô Quán Thế Âm Bồ-tát (3 lần)
  Nam mô Đại Hiếu Mục Kiên Liên Bồ-tát (3 lần)
  Nam mô Vu Lan Hội Thượng Phật Bồ-tát (3 lần)

  LẠY PHẬT
  (Chủ sám xướng và đại chúng cùng lạy danh hiệu Phật)
  Nhất tâm đảnh lễ tận hư không, biến pháp giới quá hiện vị lai Phật Pháp Tăng thường trú Tam Bảo. (1 lạy)
  Nhất tâm đảnh lễ Ta Bà giáo chủ Bổn Sư Thích Ca Mưu Ni Phật. (1 lạy)
  Nhất tâm đảnh lễ Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ-tát Ma-ha-tát. (1 lạy)
  Nhất tâm đảnh lễ Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ-tát Ma-ha-tát. (1 lạy)
  Nhất tâm đảnh lễ Đại Bi Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ-tát Ma-ha-tát. (1 lạy)
  Nhất tâm đảnh lễ Vu Lan Thắng Hội Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ-tát Ma-ha-tát. (1 lạy)
  Nhất tâm đảnh lễ Vu Lan Hội Thượng Phật Bồ-tát vô lượng Thánh Hiền. (1 lạy)
  (Đại chúng quỳ hoặc ngồi tụng bài sám Vu-lan)

  SÁM VU LAN
  Đệ tử chúng con
  Vâng lời Phật dạy
  Ngày rằm tháng bảy
  Gặp hội Vu Lan,
  Phạm vũ huy hoàng
  Đốt hương đảnh lễ
  Mười phương tam thế
  Phật Pháp Thánh Hiền.
  Noi gương đức Mục Kiền Liên
  Nguyện làm con thảo
  Lòng càng áo não
  Nhớ nghĩa thân sinh
  Con đến trưởng thành
  Mẹ dày gian khổ,
  Ba năm nhũ bộ
  Chín tháng cưu mang,
  Không ngớt lo toan
  Quên ăn bỏ ngủ.
  Ấm no đầy đủ
  Cậy có công cha
  Chẳng quản yếu già
  Sanh nhai lam lũ
  Quyết cùng hoàn vũ
  Phấn đấu nuôi con
  Giáo dục vuông tròn
  Đem đường học đạo.
  Đệ tử ơn sâu chưa báo
  Hổ phận kém hèn.
  Giờ này quì trước đài sen
  Chí thành cung kính.
  Đạo tràng thanh tịnh,
  Tăng bảo trang nghiêm,
  Hoặc thừa tự-tứ,
  Hoặc hiện tham thiền,
  Đầy đủ thiện duyên
  Rủ lòng lân mẫn,
  Hộ niệm cho
  Bảy kiếp cha mẹ chúng con
  Đượm nhuần mưa pháp
  Còn tại thế
  Thân tâm yên ổn
  Phát nguyện tu trì
  Đã qua đời
  Ác đạo xa lìa
  Chóng thành Phật quả.
  Ngưỡng trông các đức Như Lai
  Khắp cõi hư không
  Từ bi gia hộ.
  Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma ha tát. (3 lần)

  Ma ha bát nhã ba la mật đa tâm kinh:
  Quán Tự Tại Bồ-tát hành thâm Bát-nhã ba-la-mật-đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách.
  Xá-lợi tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc; sắc tức thị không, không tức thị sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức diệc phục như thị.
  Xá-lợi tử! Thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Thị cố không trung vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức; vô nhãn, nhĩ, tị, thiệt, thân, ý; vô sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp; vô nhãn giới, nãi chí vô ý thức giới; vô vô minh, diệc vô vô minh tận; nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận; vô Khổ, Tập, Diệt, Đạo; vô trí diệc vô đắc.
  Dĩ vô sở đắc cố, Bồ-đề-tát-đỏa y Bát-nhã ba-la-mật-đa cố, tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết-bàn. Tam thế chư Phật y Bát-nhã ba-la-mật-đa cố đắc A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề.
  Cố tri Bát-nhã ba-la-mật-đa thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thật bất hư. Cố thuyết Bát-nhã ba-la-mật-đa chú, tức thuyết chú viết:
  Yết-đế, yết-đế, ba-la-yết-đế, ba-la-tăng-yết-đế, Bồ-đề tát-bà-ha. (3 lần)
  Tiêu tai cát tường thần chú:
  Nam mô tam mãn đa mầu đà nẫm, a bát ra để hạ đa xá, ta nản nẫm, đát điệt tha. Án khư khư, khư hê, khư hê, hồng hồng, nhập phạ ra, nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra để sắc sá, để sắc sá, sắc trí rị, sắc trí rị, ta phấn tra, ta phấn tra, phiến để ca, thất rị duệ, ta phạ ha. ( 3 lần)
  HỒI HƯỚNG
  (Đại chúng Tán hoặc Tụng)
  Phúng kinh công đức thù thắng hạnh,
  Vô biên thắng phước giai hồi hướng.
  Phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh,
  Tốc vãng vô lượng quang Phật sát.
  Nguyện trú cát tường dạ cát tường
  Trú dạ lục thời hằng cát tường
  Nhất thiết thời trung cát tường dã
  Duy nguyện Từ Bi thường gia hộ.
  (Bốn câu trên tụng 3 lần)
  Nam mô Tiêu tai Giáng cát tường Bồ-tát (3 lần)

  Nguyện tiêu tam chướng, trừ phiền não,
  Nguyện đắc trí huệ chân minh liễu.
  Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ,
  Thế thế thường hành Bồ-tát đạo.
  Nguyện sanh Tây phương, Tịnh độ trung,
  Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu.
  Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh,
  Bất thối Bồ-tát vi bạn lữ.

  TAM TỰ QUY
  Tự quy y Phật, đương nguyện chúng sanh, thệ giải đại đạo, phát vô thượng tâm.
  Tự quy y Pháp, đương nguyện chúng sanh, thâm nhập Kinh tạng, trí tuệ như hải.
  Tự quy y Tăng, đương nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, nhất thiết vô ngại.
  Nguyện dĩ thử công đức,
  Phổ cập ư nhất thiết,
  Ngã đẳng dữ chúng sanh,
  Giai cộng thành Phật đạo.
   
 6. LONGHOACHANNHAN

  LONGHOACHANNHAN New Member

  Kính mong chư đạo hữu có một mùa vu lan tinh tấn
   
 7. hoang.bao198x

  hoang.bao198x Super Moderator

  Trân thành cảm ơn. Chúc mọi người mùa Vu Lan an lạc
   

Chia sẻ trang này