Biên bản họp chuẩn bị off6 lần thứ 3

Thảo luận trong 'Phòng họp' bắt đầu bởi Tuấn Anh, 5/12/12.

Lượt xem: 753

Tags:
 1. Biên bản họp chuần bị off6 lần 3 ngày 04/12/2012
  Thời gian 20h30, ngày 04/12/2012
  Địa điểm: Đền Trung T
  Chủ trì: Anh Đỗ Văn Nhất (mantico)
  Thành phần: Các mod Tuấn Anh, Nam sơn đạo nhân, Tạ Hải Kình, Thần thoại, Ngọc Minh Châu, Quân Anh
  Khách mời: Anh Trịnh Minh. Kim Chung Linh
  Nội dung:
  Căn cứ bản phân công công việc trong bản phân công mantico đã đưa ra, sau khi họp bàn BQT đi đến thống nhất một số vấn đề chính cho buổi off6 như sau:
  1. Về cung văn gạo cội: Anh Kình đã làm việc với Ô Vinh. Đề xuất thêm Ô Kha, Ô Tuất.
  Một ng[SIZE=3]ư[SIZE=3]ời nghi[SIZE=3]ên c[SIZE=3]ứu h[SIZE=3]át [SIZE=3]v[SIZE=3]ăn: [SIZE=3]Ông [SIZE=3]Phan [SIZE=3]Đ[SIZE=3]ăng Nh[SIZE=3]ật ho[SIZE=3]ặc Ng[SIZE=3]ô [SIZE=3]Đ[SIZE=3]ức Th[SIZE=3]ịnh.
  [SIZE=3][SIZE=3]Man[SIZE=3]tico v[SIZE=3]à Tu[SIZE=3]ấn[SIZE=3] Anh s[SIZE=3]ẽ l[SIZE=3]ên k[SIZE=3]ế h[SIZE=3]o[SIZE=3]ạc[SIZE=3]h [SIZE=3]ph[SIZE=3]ối h[SIZE=3]ợp v[SIZE=3]ới anh Minh, Nam [SIZE=3]S[SIZE=3]ơn [SIZE=3]đ[SIZE=3]ể [SIZE=3]đ[SIZE=3]ến m[SIZE=3]ời [SIZE=3]hai ng[SIZE=3]ư[SIZE=3]ời trong [SIZE=3]s[SIZE=3]ố nh[SIZE=3]ững ng[SIZE=3]ư[SIZE=3]ời [SIZE=3]đ[SIZE=3]ề c[SIZE=3]ử tr[SIZE=3]ên trong th[SIZE=3]ời gian s[SIZE=3]ớm nh[SIZE=3]ất.
  [SIZE=3]Kinh [SIZE=3]ph[SIZE=3]í: 500k m[SIZE=3]ột ng[SIZE=3]ư[SIZE=3]ời.[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE]

  2. Cung văn diễn đàn: Anh Hải Thần thoại không đảm nhận phần sắp xếp cung văn diễn đàn. Sau khi bàn bạc th[SIZE=3]ống nh[SIZE=3]ất s[SIZE=3]ẽ m[SIZE=3]ời c[SIZE=3]ác [SIZE=3]cung v[SIZE=3]ăn [SIZE=3]đ[SIZE=3]ã g[SIZE=3]ắn b[SIZE=3]ó v[SIZE=3]ới di[SIZE=3]ễn [SIZE=3]đ[SIZE=3]àn v[SIZE=3]à[SIZE=3] Ban [SIZE=3]t[SIZE=3]ổ ch[SIZE=3]ức s[SIZE=3]ẽ ti[SIZE=3]ến h[SIZE=3]à[SIZE=3]nh h[SIZE=3]ọp l[SIZE=3]ại [SIZE=3]v[SIZE=3]ới c[SIZE=3]ác cung v[SIZE=3]ăn[SIZE=3] n[SIZE=3]ày sau khi [SIZE=3]đ[SIZE=3]ã l[SIZE=3]ên danh s[SIZE=3]ách c[SIZE=3]ác gi[SIZE=3]á h[SIZE=3]ầu [SIZE=3]đ[SIZE=3]ể h[SIZE=3]ọ t[SIZE=3]ự s[SIZE=3]ắp [SIZE=3]x[SIZE=3]ếp b[SIZE=3]ố tr[SIZE=3]í ng[SIZE=3]ư[SIZE=3]ời h[SIZE=3]át [SIZE=3]v[SIZE=3]à[SIZE=3]o c[SIZE=3]á[SIZE=3]c g[SIZE=3]i[SIZE=3]á cho ph[SIZE=3]ù h[SIZE=3]ợp.[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE]
  3. Vấn đề diễn xướng:
  - Ưu tiên các đồng thầy đóng góp kinh phí khi được mời hầu, Thầy [SIZE=3]Đ[SIZE=3]ức [SIZE=3]đ[SIZE=3]ã nh[SIZE=3]ận l[SIZE=3]ời[SIZE=3] [SIZE=3]gi[SIZE=3]úp [SIZE=3]đ[SIZE=3]ỡ[SIZE=3] di[SIZE=3]ễn [SIZE=3]đ[SIZE=3]àn 2 [SIZE=3]đ[SIZE=3]ồng th[SIZE=3]ầy h[SIZE=3]ầu v[SIZE=3]à [SIZE=3]đ[SIZE=3]óng g[SIZE=3]óp kinh [SIZE=3]ph[SIZE=3]í cho di[SIZE=3]ễn [SIZE=3]đ[SIZE=3]àn[SIZE=3]. Mantico [SIZE=3]v[SIZE=3]à Tu[SIZE=3]ấn [SIZE=3]Anh [SIZE=3]s[SIZE=3]ẽ ph[SIZE=3]ối h[SIZE=3]ợp [SIZE=3]v[SIZE=3]ới th[SIZE=3]ầy [SIZE=3]Đ[SIZE=3]ức [SIZE=3]đ[SIZE=3]ể [SIZE=3]m[SIZE=3]ời [SIZE=3]nh[SIZE=3]ững [SIZE=3]đ[SIZE=3]ồng th[SIZE=3]ầy n[SIZE=3]ày.
  [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE]
  - Tiếp tục tiếp nhận các đăng ký diễn xướng của thành viên diễn đàn để ch[SIZE=3]ọn l[SIZE=3]ọc v[SIZE=3]à [SIZE=3]l[SIZE=3]ựa ch[SIZE=3]ọn[SIZE=3].[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE]
  4. Vé mời:
  -
  Những người tham gia giễn xướng được 4 vé mời, người hầu [SIZE=3]s[SIZE=3]ẽ [SIZE=3]ph[SIZE=3]át th[SIZE=3]ẻ [SIZE=3]đ[SIZE=3]ại [SIZE=3]bi[SIZE=3]ểu.
  - [SIZE=3]H[SIZE=3]ạn ch[SIZE=3]ế v[SIZE=3]é m[SIZE=3]ờ[SIZE=3]i [SIZE=3]đ[SIZE=3]ể t[SIZE=3]ận thu [SIZE=3]cho di[SIZE=3]ễn [SIZE=3]đ[SIZE=3]àn
  - [SIZE=3]In th[SIZE=3]êm[SIZE=3] t[SIZE=3]ờ r[SIZE=3]ơi [SIZE=3]đ[SIZE=3]ể [SIZE=3]c[SIZE=3]ác th[SIZE=3]ành vi[SIZE=3]ên di[SIZE=3]ễn [SIZE=3]đ[SIZE=3]àn v[SIZE=3]à b[SIZE=3]an qu[SIZE=3]ản tr[SIZE=3]ị [SIZE=3]đi [SIZE=3]qu[SIZE=3]ảng [SIZE=3]b[SIZE=3]á [SIZE=3]t[SIZE=3]ới m[SIZE=3]ọi n[SIZE=3]g[SIZE=3]ư[SIZE=3]ời bi[SIZE=3]ết v[SIZE=3]à [SIZE=3]đ[SIZE=3]ến d[SIZE=3]ự [SIZE=3]off6.
  [B][SIZE=3]5[/SIZE]. C[/B][SIZE=3][B]ác v[/B][SIZE=3][SIZE=3][B]ấn [SIZE=3]đ[SIZE=3]ề kh[SIZE=3]ác[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/B]
  - Xem [SIZE=3]l[SIZE=3]ại v[SIZE=3]ấn [SIZE=3]đ[SIZE=3]ề co[SIZE=3]i xe t[SIZE=3]ại [SIZE=3]T[SIZE=3]ứ k[SIZE=3]ỳ [SIZE=3]đ[SIZE=3]ể [SIZE=3]di[SIZE=3]ễn [SIZE=3]đ[SIZE=3]àn t[SIZE=3]ổ ch[SIZE=3]ức coi xe.
  - T[SIZE=3]rao [SIZE=3]đ[SIZE=3]ổi v[SIZE=3]ới cung v[SIZE=3]ăn tham d[SIZE=3]ự[SIZE=3], ti[SIZE=3]ền cung v[SIZE=3]ăn di[SIZE=3]ễn [SIZE=3]đ[SIZE=3]àn s[SIZE=3]ẽ thu[SIZE=3].[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE]


  Cuộc họp kết thúc lúc 22h30'

  T/M BQT

  Tuấn Anh
   

  Bình Luận Bằng Facebook

Chia sẻ trang này