Bản Văn 5 CD Hát Văn của NSƯT Văn Chương (1)

Thảo luận trong 'Bản văn Chầu' bắt đầu bởi connuoiphatto, 10/4/13.

Lượt xem: 7,134

 1. connuoiphatto

  connuoiphatto New Member

  1. CÔNG ĐỒNG TỨ PHỦ VĂN

  Bỉ cách :

  Bảo nhang a ơ ơ phước úc ứ ứ ư khởi ư ư ư tường í i i yên
  Thụy khí í í i i xung ì ì i í i ì ì ì i thần íi i thấu ứ ứ ứ ư cửu i í i i thiên
  Nhang xạ a a a a chí thành ì ì ì ì ,đăng bảo án í í í
  Nguyện ì ì ì ì cầu ì ì ì đệ tử đắc bình an í í i i

  Miễu cách:

  Việt Nam thuở ơ ơ ơ nền an vương thất í í i
  Chuyển pháp luân í í i i i Phật nhật i i i Tăng í i huy

  Kim niên ơ, kim nguyệt, nhật thì. ìì
  Đệ tử tâu quy Phật Thánh mười phương ii

  Nức khói hương a ơ chiên đàn giải thoát í í i
  Thoảng mùi hoa ơ ưu bát ii í thơm bay í i

  Nam mô Phật ngự phương tây í i
  Sen vàng í í í ì choi chói i i i Hiệu Phật nay Di í i Đà
  Ngự trước tòa ì lưu ly bảo điện iiii
  Phật Thích Ca a a a ứng nghiệm iii tự nhiên í iii

  Tiêu thiều nhã nhạc dưới trên
  Cửu Long í i ì phun thủy iiiii Quỳnh Tiên ca í i đàn ì
  Đức toà thị ngai vàng rờ rỡ í
  Phóng hào quang iiii rực rỡ i í i vân niên í i i

  Quan Âm ơ ngự trước án tiền
  Tả hữu í i ì ii Bồ Tát Tăng Thiền, Già Na aaaa
  Đức Hộ Pháp a Di Đà Thiên Tướng í í í
  Vận Thần thông iiii vô lượng iiii í i ì vô biên. iiiii

  Thổng cách:

  Tận hư không aaaa giới í í í Thánh hiền ì ì ì ì
  Dục giới i i isắc giới í í í Chư Thiên ơ đều mời
  Vua Đế Thích ơ a Quản cai thiên Chủ í í í
  Vua Ngọc Hoàng Thiên Phủ í í í í chí ì ì ì chí ii tôn

  Dương phủ ứ ứ ứ ngũ nhạc Thần Vương a a a a
  Địa phủ thập điện í í Minh Vương các ii tòa
  Dưới Thoải Phủ Giang hà ngoại hải í í í
  Chấn Động Đình Bát Hải i i ì ì ì í i ì Long Vương

  Tam nguyên,a a a a Tam phẩm Tam quan i i i i
  Quản chi tội phúc í í í nhân gian iiiiii cầm quyền
  Ngôi Bắc Cực trung thiên iiii Tinh Chúa ớ ớ
  Tả Nam Tào ừ ư ừ Chúa sổ í i iiiiii ì trường ứ ứ sinh

  Hữu quan a ơ ơ Bắc Đẩu Thiên Tinh
  Thập nhị ì ì Bát Tú ú ú ư Cửu Tinh ư ư ư huy ì ì hoàng

  Khắp tam giới í i bách quan iiii văn vũ ớ ơ
  Hội Công Đồng Tứ Phủ ú u i í ì i vạn í i linh

  Tiên Thiên aaaa Thánh Mẫu ứ ư Thiên Đình
  Bản thiên iiiii Công Chúa ớ ớ ớ Quế Quỳnh đôi bên iii
  Hội Quỳnh Tiên a ơ khăn iì ì điều áo thắm i i i iii
  Chốn Quảng ì ì ngàn nội cấm vào ra aaaa

  Cờn Môn i i tứ vị Vua Bà à à
  Công đồng ì ì ì Thánh Mẫu Tam tòa Chúa tiên
  Đền Sòng Sơn iiii Địa Tiên iiiii Vương Mẫu ứ i ì ì iiii
  Phú nói:
  Đền Sòng Sơn iiiii thờ Địa Tiên iiiiii Vương Mẫu ư ư ư ư
  Chốn Phủ i ì ì Dày i i i ì i ì nổi dấu Thiên hương
  Thỉnh mời ì ì Thánh Mẫu Đệ Tam
  Xích Lân Long iiiiNữ ngự ứ ứ ứ Đền ii ì i Thoải Cung í ii

  Tiếng aaa oai i hùng thỉnh Năm Quan iiiii Hoàng tử ứ ứ i i ii i
  Tuân sắc i i rồng trấn thủ ư ư ư năm phương a a a

  Qủan cai iiiii sơn hải đại giangiiiii
  Đông Cuông Tuần Quán á á Thượng iiiii Ngàn ì ì ì tối linh iiiiii


  Tả mời ì ì ì Hành Khiển đương niên a a a
  Hữu mời đương cảnh í ì í Thành Hoàng quản í í í i cai iiii
  Tiền hậu lai iiiiii Lê Triều Thượng tướng í í i í í í i

  Tiền hậu lai i ì ì Lê Triều Thượng tướng í í í
  Tả Yết Kiêu í i í i Giã Tượng í i ì đáo lai
  Hữu mời à tứ vị Khâm Sai iiiiii
  Thủ Đền i ì Thủ Đền Công Chúa ớ ớ ớ nên tài thần í ii thông iiii
  Thần cung Thỉnh ii lục cung Thần Nữ ứ ơ í i ii ì í ii

  Thần cung Thỉnh í í lục cung Thần Nữ ứ ơ í i ii ì í ii
  Quản Chư Tào í i ì i phụng sự a sớm khuya iiiii
  Pháp Vân i Pháp Vũ i uy nghi í i i

  Pháp Vũ í i ì í a a ới à a
  A Pháp Lôi Pháp Lôi Pháp điện
  i í i ì í i í i bồn chi í phi phương
  Lính Thiên Vương mão đồng đai giáp í í i ì

  Lính Thiên Vương aaa mão rồng đai giáp í í i ì
  Lốt thoải tề ì ì ngũ sắc í i í phi phương
  Cung thỉnh mời bát bộ sơn trang iiii
  Đức Hoàng à Cậu Quận Tiên Nương í i ì chầu vào í ì ì

  Đồng bá Quan aaaaa cơ nào đội ấy í i ì ì
  Giáng bản Đền à lừng lẫy uy nghi iiii

  Thổ Công aaaa bản sứ linh kỳ
  Ngoại Giang Hà Bá á á á sơn kỳ Thần linh

  Sắc cẩn thỉnh Thiên binh lưc sĩ í i ì
  Ngũ Hổ Thần vạn trị hùng binh iiiiii

  Loan aaaaaa á mời liệt vị bách binh
  Binh tùy binh tiếp á hùng binh đáo đàn ì

  Dồn:
  Phép tự nhiên thiên trù tống thực
  Thập biến thiên vạn ức hà sa aaaaaaaaaa
  Nam á a mô đát phạ đát tha phạ rô chì đế
  Án tam mạt na, tam mạt na hồng ừ ừ ừ

  Án tông tông i trầm luân nhũ hải ì ì ì
  Biến trần trần sái sái giai sung ư ư ư
  Nhất nghi iiiii lục cúng viên thông iiiiii
  Ân cần phụng Thánh í í í hội đồng ờ ờ Như Lai iiiiii

  Nguyệt vân lai i cầu an bảo tọa à à
  Đại từ bi hỷ xả trí tâm iiiii
  Cứ trong aaaa một tháng đôi tuần
  Dâng hoa cúng quả cầu sống trăm tuổi già à à à

  Hội Tam Đa aaa trình tường ngũ phúc í í í
  Độ cho đồng ì ì hưởng lộc i thiên xuân iiiiiiii
  Chữ aaaaa à á rằng à Phật Thánh giáng lưu ân
  Thần giáng lưu phúc ứ ứ thiên xuân a a thọ ờ ờ trường ì ì
  2. Tam tòa thánh mẫu văn

  Tiệc mở thung dung a a a a tiết Ngày lành ì tiệc mở thung dung ư ư
  Tam Tòa Tiên thánh á á,Công Đồng à Mẫu giáng đàn duyên


  Đệ nhất Thiên Tiên a a cung thỉnh mời ì Mẫu đệ nhất Thiên Tiên a a
  Thanh Vân Công chúa á a thượng Tiên Mẫu giáng trần

  Nô hương xạ nhiệt pháp giới mong ân chư phật ngài hội tất giáo
  Văn tùy sứ kết tường văn
  Thành ý phương ngân
  Chư phật niệm toàn thân
  Nam mô hương vân cái bồ tát ma ha tát
  Nam mô hương vân cái bồ tát ma ha tát
  Nam mô hương vân cái bồ tát ma ha tát
  Xa loán thánh giá hồi cung.

  Nhan sắc cát tường hình dong a a nhan sắc cát tường
  Gía danh đòi 1 í í huê nương ii khôn bì ì

  A di đà phật
  Chiên đàn hải ngạc
  Nô nhiệt minh hương
  Già dồ tử mộ
  Lưỡng vô ương hỏa
  Nổi đắc thanh lương
  Chí tâm kim cương
  Nhất chú biến thập phương
  Nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi a di đà phật
  Nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi a di đà phật
  Nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi a di đà phật
  Xa loán thánh giá á a hồi cung.

  Đệ tam thánh tiên a a cung thỉnh mời à Mẫu Đệ tam Thánh Tiên a a
  Xích lân Thần Nữ Mẫu ngự Đền ì ì Thoải Cung
  A di đà phật
  Giới hương định hương giữ tuệ hương
  Giải thoát chi kiến hương quang minh
  Vân đài biên pháp giới túng ràng tộc hương vô lượng phật
  Nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi a di đà phật
  Nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi a di đà phật
  Nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi a di đà phật
  Xa loán thánh giá á a hồi cung.


  3. Đệ Nhất Tôn Quan Văn

  Hương một triện ii chín lần soi thấu ứ ứ ứ
  Giãi lòng trần ii khải tấu linh thông
  Thỉnh mời Đệ Nhất tôn ông aaa
  Lai lâm chứng giám iiii Điện trung uy hùng


  Lục trí thần thông Anh linh lục trí thần thông i í i
  Quản cai tam giới í i i uy phong i í i phép màu í ì ì


  Loan giá lên chầu ngôi Thượng Thiên ii ii loán giá á á á ngự lên chầu ì ì ì
  Khâm thừa sắc chỉ í í công hầu ì ra uy í i

  Khai quang dong nhang thập kỳ diệu
  Quang minh chứng đàn duyên
  Ngã tích tăng cúng giàng kim phụng hoàng thân cận
  Thánh Chúa tiên chưng vương


  Phú :

  Bóng ứ ứ kim ô ánh ứ ứ vàng choi chói í í i i i ì i
  Cõi iii trăng già vời vợi í í í i ngất cao aaa
  Trời xanh vằng vặc ứ ư ngôi cao iiiiiiii
  Mây tuôn năm sắc ứ ứ đỏ đào ì ì bốn phương ư ư ư

  Phóng ứ ứ hào í i quang khắp hòa thiên hạ í i í i
  Vầng nguyệt ii soi i i chiếu ứ ứ ứ cả i i hư không
  Bốn mùa xuân hạ á a thu đông
  Muôn dân mới biết ứ ứ âm dương phép iì i màu
  Xa loan thánh giá hồi cung
  4. Đệ Nhị Vương Quan Văn
  Hoàng Đế Tinh Quân a cung Thỉnh mời ì Hoàng Đế Tinh Quân iiii
  Hiệu ông Đệ Nhị í í Thần đồng giáng sinh iii

  Ông ngự Thiên i đình Vốn xưa, ông ngự Thiên đình
  Đêm ngày chầu chực í i ở trong í iì lâu đài í ì ì
  Văn vũ nội tào ì bách quan iiii Văn vũ iii nội tào ì ì ì
  Khi ra Bệ Ngọc khi vào ì ì ì Tòa Chương í i

  Khai quang dong nhang thập kỳ diệu
  Quang minh chứng đàn duyên
  Ngã tích tăng cúng giàng kim phụng hoàng thân cận
  Thánh Chúa Tiên Trưng vương

  Phú :
  Nhác ứ ư ư trông lên iiii tòa giang í i sơn iiii
  Giang sơn bát ngát í i iiii không đâu ư bằng Phố Cát í í ii Đồi Ngang
  Đá ư lô xô ư nước chảy iiii làn làn ì ì
  Đều một tú cỏ hoa ì bày như vẽ á á ứ ứ. iii,

  Chiều hôm ư ư nhạn bay về ì ì lẻ tẻ íiiii
  Sườn non ư ư ư chim iii sẻ ứ ư véo von ư ư
  Cá dưới khe túng tính tựa tiếng đàn ì ì
  Trên đỉnh núi í í í lá tùng reo thời điểm trống í í í i
  Xa loan thánh giá á á hồi cung  5. QUAN LỚN ĐỆ TAM

  Thoải Quốc Động Đình con Vua Thoải Quốc Động Đình
  Đệ Tam thái tử giáng sinh Đền Rồng
  Dọc:
  Đức gồm vẹn aaaa thung dung hòa mặc iii
  Bẩm sinh thành ì ì tư chất i í i dung nhan
  Cung Thỉnh mời Thái tử Vương Quan iii
  Phi phương diện mạo long nhan í i ì cát tường í ì ì

  Hàng chấu trực Thiên đường Thoải Phủ
  Chốn Nam minh quy đủ i ì bốn phương
  Ra uy chấp chính kỉ cương
  Cầm cân nảy mực sửa sang í ì ì việc đời í ì ì

  Chốn long giai iiii cầm quyền thay Chúa iiiii
  Phép màu Quan tối tú i ì tối linh
  Lệnh truyền thủy bộ chư binh
  Binh thủy binh bộ chơi miền chơi miền trần gian

  Khai quang dong nhang thập kỳ diệu
  Quang minh chứng đàn duyên
  Ngã tích tăng cúng giàng kim phụng hoàng thân cận
  Thánh Chúa Tiên Trưng vương


  Thuyền xuôi sóng rẽ í i ì đến ngã ba sông
  Đến đến ngã ba sông chim kêu cờ phất Trống rong
  Uy lừng lẫy vang lừng trong Tứ Hải í i i

  Xuôi xuôi về Phủ Thái iiii í i ì đến ngã ba Tranh
  Đến đến ngã ba Tranh đêm lạnh giáng
  Nhã nhạc tiếp nghênh về Bát Hải quần thần khánh hạ

  Dát bạc bao phen rực lửa hồng
  Sông pha trăm trận cũng như không

  Ra tay cứu nước trừ nguy biến
  Tim để ngàn thu với núi sông

  Chiếc thuyền nan nổi dòng sông xích bích
  Đua quân chèo du lịch 4 , 5 phương
  Có khi tuần thú sông Thương
  Trở về kinh Bắc Quế Dương Lục Đầu

  Có phen chơi cửa Đài cửa Bích
  Khi ra khơi vào lạch thảnh thơi
  Chiếc thuyền rồng trăm mái chèo bơi
  Dọc ngang tuần lảnh là nơi quan đi về

  Trải giang khê lên ngàn xuống bể
  Lảnh Giang từ quý địa danh lam
  Đền thờ Quan tán tía kiệu vàng
  Tả Long hữu Hổ thạch bàn rất uy nghi

  Hóa tức thì lâu đài điện các
  Dâng nước về Thoải Quốc một khi
  Lên ngàn lấy ngọc lưu ly
  Đùng đùng dâng nước phép thì không ai đương

  Khắp sông Thương , sông Thao , sông Cả
  Trở ra về đóng ngã Ba Tranh
  Vui xướng ca đàn hát tập tành
  Thi ngâm phú đọc đàn tranh quan chơi bời

  Có phen lại về nơi Thoải Phủ
  Đóng cân đai áo mũ quỳ tâu
  Bắt năm ba đồng tử theo hầu
  Vào tâu Vương phụ ra hầu Đức Mẫu vương

  Có phen lại phi phương biến hóa
  Vô Nghệ An thượng hạ đại giang
  Chiếc Thuyền rồng chèo quế buồm loan
  Khi chơi Tô Lịch khi sang chơi sông Cầu

  Có phen ngự Nam lâu Bắc điện
  Trở ra về đến huyện Thiên Tôn
  Dạo miền thác cái thác con
  Khi chơi sông Hát khi sang chơi sông Bờ

  Dạo thẩn thơ Dạo ii ì dạo thẩn thơ Tản Viên Tam Đảo
  Truyền chư quân nhị đạo tiên phong
  Chiêng kêu cờ phất trống rung
  Bè sau thuyền trước giữa dòng lênh đênh

  Trống cầm canh Trống cầm canh chiêng vang anh ỏi
  Lốt xanh vàng chìm nổi dư muôn
  Triều thần văn vũ bách quan
  Sai lên đón rước vương quan về chầu

  Trên các lầu thơ ngâm phú đọc
  Ngoài sân rồng ca chúc chén tiên
  Vua cha giá ngự ngai vàng
  Phán đòi Hoàng tử vương quan vào chầu

  Ngự giờ lâu i i ì Ngự giờ lâu phán lời nhân thứ
  Vua Sai lên cứu độ trần gian
  Một tay thái tử Đệ Tam
  Cứu sinh cũng lắm độ oan cho cũng nhiều

  Rày ông đã về chầu nhân đức
  Cứu nhân gian vạn ức siêu sinh
  Rước ông về cho tới Thoải cung
  Độ cho đệ tử khang ninh thọ trường.
  Xa loan Thánh giá hồi cung.  6. VĂN QUAN LỚN ĐỆ TỨ

  Tiệc bàn loan aaa thỉnh mời Quan Đệ Tứ
  Vốn con Trời cao ngự Thiên cung


  Choi chói Vua phong i Bảng vàng choi chói Vua phong iii
  Quyền Quan Đệ Tứ oai hùng ì ai đang


  Khắp 10 phương aaaa trên trời dưới đất iiiii
  Quản Tiên tri đạo Phật truyền ra
  Cầu ô đem bắc sông Ngân Hà
  Liệt hàng Tinh đẩu bày ra í i ì ngang trời í i ì


  Khai quang dong nhang thập kỳ diệu
  Quang minh chứng đàn duyên
  Ngã tích tăng cúng giàng kim phụng hoàng thân cận
  Thánh chúa tiên Trưng vương

  Cảnh ngự vui sao xa lác đác
  Cửu diệu cùng đài các đế tinh
  Tam quang thất đẩu ngũ hành
  Nhị thập Bát tú Thiên Đình ì Hà sa

  Mới tu quang Quan Nam Tào Bắc Đẩu í i ì
  Mệnh trần gian lão ấu chép biên
  Xem ai hiếu thuận thảo hiền
  Tu nhân tích đức sổ biên thọ trường
  Xa loan Thánh giá hồi cung
  7. Quan Đệ Ngũ


  Đệ tử con a khấu đầu đốn thủ
  Tiến văn chầu Quan Đệ Ngũ Tuần Tranh


  Cảnh Thiên Thai ii Quan Tuần giá ngự
  Các Tiên Nàng ì ì ì dưỡng dực í í dâng hoa
  Chầu thôi ông trở ra về
  Truyền quân dâng nước i thủy tề ì chan chan

  Khắp bốn phương iiii đâu đâu lừng lẫy í i
  Khắp mọi miền ì ì đã dậy í ì i thần cơ
  Các cửa sông đâu đó phụng thờ
  Đức ông lại nổi Đền thờ Quan lớn Tuần Tranh í ì i

  Thiên đội vạn cơ lệnh truyền thiên đội vạn cơ
  Quan Tuần bây giờ trác dáng anh linh
  Trước là soi xét biện tình
  Sau ra thu chấp tà tinh phen này
  Ra uy tà thế biết tay

  Việt sử chép iiii Hùng triều thập bát í í i ì
  Đất địa linh Bạch Hạc í iiii Phong Châu
  Dựng ứ í i nền xã tắc iii dài lâu
  Nhớ ơn Tiên Tổ đời sau còn ì ì truyền


  Tài cung kiếm sánh cùng võ tử í i ì
  Đức kinh luân, Đức kinh luân ví thửa Trương Tô
  Phong lưu mã thượng giang hồ
  Cung cầm dưới nguyệt con đò ì ì trên sông

  Sông Tranh ơi hỡi Sông Tranh
  Trăng nước còn in một mảnh tình
  Lẫm liệt tung hoành oai tráng sĩ
  Ngàn năm lưu để dấu anh linh

  Ai đã về qua bến sông Tranh
  Nhớ người Tráng sĩ tài danh tuyệt vời

  Dẫu rằng nước chảy hoa trôi
  Sông Tranh ơi nước sông Tranh còn đó
  Ơn người còn ghi

  Tiếng loa đồng hỏi bến sông Tranh
  Hỏi rằng Ninh Giang ơi đao thiêng cứu nước anh hùng là ai
  Sông Tranh đáp tiếng trả lời
  Có quan Đệ Ngũ chính người Phủ Ninh Giang

  Sắc ban phong kim chi tam giới
  Ông chấp tà sát quỷ trừ tinh
  Tôn quan 10 vạn phép tôn linh
  Quyền ông cai quản tứ Thiên binh Nhà Trời

  Ngự Đồng ai mình quyền bóng quý
  Nương uy trời thủy khí đoan trang
  Quan Tuần hiển hách uy quang
  Ra tay tế độ trần gian con được nhờ

  Lúc bấy giờ uy ra hùng hổ
  Nương uy trời cứu độ muôn dân
  Đùng đùng nổi trận phong vân
  Thượng đồng ban dấu cứu dân Quan trừ tà

  Khắp gần xa bách quan đều phục
  Ai có lòng thời hưởng phúc hà sa
  Dù ai vận hạn chưa qua
  Kêu Quuan Đệ Ngũ ắt đà được tan ngay

  Dốc 1 lòng ơn Ông vạn bội
  Hoặc ai mà nhầm lối truyền ra
  Hay là cách trở giang hà
  Cầm cờ chỉ núi ắt đà núi tan thông

  Cánh dấu thiêng lĩnh ở Công Đồng
  Quan cho về mà trấn giữ yên cửa nhà
  Có tà thì trục tà ra
  Mặc dầu ai bệnh nạn chưa qua
  Kêu quan Đệ Ngũ Bệnh đà tan thông


  Tiếng đức danh tung hoành dũng lược
  Cảnh non bồng nước nhược bồng lai
  Khi chơi bạn trúc bạn mai
  Bạn loan tiệc ngọc xum vầy xướng ca

  Xa loan thánh giá hồi cung

  8. Văn Chầu Đệ Nhị

  Tiên Chúa trên ngàn Dâng văn aaaa Tiên chúa trên ngàn
  Đông Cuông Tuần Quán giáng đàn chưng đây

  Trên ngàn gió cuốn rung cây
  Dưới khe cá lặn à chim bay về ngàn
  Canh khuya nguyệt lặn sao tàn í i ì i

  Canh khuya i ì nguyệt lặn sao tàn
  Chiếc thoi bán nguyệt à khoan khoan chèo vào
  Chỗ đứng gập ghềnh quán thấp lầu cao íi a à ì i a

  Gập ghềnh quán thấp lầu cao
  Khi ra núi đỏ lúc về ngàn xanh
  Thượng ngàn tối tú anh linh íi a à ì i a

  Thượng ngàn tối tú anh linh
  Ngôi kiêu công chúa quyền hành núi non
  Chầu bà danh thơm đã có tiếng đồn
  Sấm ran mặt bể mưa tuôn đầu ghềnh
  Da tựa ngà mắt phụng long lanh

  Da ngà i mặt phụng long lanh
  Mặt huê tươi tốt chít xanh rườm rà
  Phấn Nhụy hồng tô điểm cho mầu da
  Í i à í i a
  Nhụy hồng tô điểm mầu da
  Cổ tay tựa ngà đầu vấn tóc mai
  Vốn dòng công chúa Thiên Thai í i a à ì í i a

  Vốn dòng công chúa Thiên Thai í ì
  Giáng sinh hạ giới quyền cải Thượng Ngàn
  Quyền chầu cai Bảo Lạc Hà Giang
  Thượng cầm hạ tú Hổ lang về chầu
  Quyền cai tam thập lục ngàn châu


  Chầu sai Thập nhị Tiên nàng
  Khăn điều áo thắm dịu dàng bước theo
  Đông phương Cô Cả dâng hoa
  Í i a á à à a a

  Đông phương Cô Cả dâng hoa
  Cô Đôi nhan sắc nết na ưa nhìn
  Cô Nàng Ba dạo cảnh hồ tiên
  Í i a á à à a a

  Thiều quang sáng tỏa lưng trời
  Trời một bầu xuân sắc tốt tươi rườm rà
  Lên trên ngàn lắm quả nhiều hoa
  Á a a á à à a


  Ngàn xanh lắm quả nhiều hoa
  Chầu bà dạo gót vào ra sớm chiều
  Thồ mây nặng trĩu lưng đeo
  Á a a á à à a

  Đêm đêm đốt đưốc đi rừng
  Xa nghe chim cú thú rừng gọi nhau
  Đuốc tiên sáng tỏ bên lầu
  Á a a á à à a

  Quyền cai tam thập lục ngàn châu
  Chín tầng khe suối một bầu tiêu giao
  Rong chơi rừng quế rừng đào
  Í i í i ì a a

  Rong chơi rừng quế rừng đào
  Chiều nương mây gió í i ì i í
  Trăng sao lững lờ
  Nón buồm vai quẩy lẵng hoa í i í i ì i

  Nón buồm vai quẩy lẵng hoa í i í i ì i
  Đông Cuông Tuần Quán vào ra sớm chiều
  Thanh vắng lúc lại êm trời í i í i ì a


  Thanh vắng a lúc lại êm trời
  Ngồi trên đỉnh núi cợt người hằng nga
  Ô mười tám tính tình thôi múa rồi lại ca
  Bày bai giọng Xá ê a mới giọng Mường
  Tiếng Kinh tiếng Mán tỏ tường
  Í i í i ì a a  Tiếng Kinh tiếng Mán tỏ tường
  Lục châu Quan hỏa líu lường nhỏ to
  Rong chơi bát cảnh ngũ hồ
  Cầm chèo bẻ lái hò xong bấy lại về
  Dạo ngàn mây ngàn mái ngàn me í i í ì ì a

  Ngàn mây i ngàn mái ngàn me
  Rừng giang rừng nứa trúc tre rừng vầu
  Bắt 12 cô Thổ Mán theo hầu
  Í i í i ì a

  12 cô Thổ Mán theo hầu
  6 cô xe chỉ thắm còn 6 cô sâu chuỗi hạt vàng
  Trên Đông Cuông dọn quán bán hàng
  Á a a á à à a


  Đông Cuông dọn quán bán hàng
  Non xanh đủng đỉnh tuyết sương reo hò
  Trà liên tâm 3 chén trà hương
  Í i a á à à a
  Xa loan Thánh Giá hồi cung

  9. Chầu Thác Bờ

  Suối Rút Hòa Bình ai đi suối Rút trên Hòa Bình
  Chợ Bờ, Hang Miếng, thác ghềnh cheo leo

  Ai lên tới Thung Nai Đà Bắc
  Ngược con sông Đà suối Hạc chảy qua
  Núi non trùng điệp bao la

  Núi non trùng điệp bao la
  Nức danh Tiên Chúa Thác Bờ tối anh linh
  Sông uốn khúc lượn quanh sườn núi
  Tiền Minh đường thẳng tới giang khê
  Thuyền bè xuôi ngược đi về

  Thuyền bè xuôi ngược đi về
  Trăng thanh gió mát canh a khuy Chúa hiện hình
  Áo pha tuyết đai xanh hài xảo
  Túi dao đeo yểu điệu bước ra
  Nhỡn Tinh sáo đậu ngân hà

  Nhỡn Tinh ii ì sáo đậu ngân hà
  Môi son má phấn trâm hoa dịu dàng
  Khắp bản Mường nức danh Chúa Thác
  Giáng hạ trần cứu nước phò Vua
  Ngự miền suối Hạc Thác Bờ
  Ngự miền suối Hạc Thác Bờ
  Lướt thoi độc mộc sông Đà chèo bơi
  Bầu tiên dược cứu người trần thế
  Vượt qua miền lục thủy Thao giang
  Ra tay xẻ núi bạt ngàn

  Ra tay xẻ núi bạt ngàn
  Cho dân no ấm cho bản mường đông vui
  Đưa nước ngược lên đồi tưới ruộng
  Thổ Mán Mường làng trại yên vui
  Nghe tiếng chày giã gạo vang vang

  Tiếng chày giã gạo vang vang
  Dân nhờ phúc ấm bản làng câu ca
  Khắp nơi nơi i phụng thờ khấn vái
  Vượn trên ngàn sớm tối dâng hương
  Hang Thần Quỷ cốc Thần sơn

  Hang Thần Quỷ cốc Thần sơn
  Nhân dân đến được đội ơn độ trì
  Khi hiển hiện đi về Suối Hạc
  Bản tiên cùng đàn hát vui chơi
  Thanh nhàn dạo khắp mọi nơi

  Thanh nhàn dạo khắp mọi nơi
  Mai Đà Suối Rút Kim Bôi Hòa Bình
  Núi nhã nhạc rừng xanh mở lối
  Qua Lương sơn thẳng tới Dốc Buôn
  Non cao uốn khúc dặm trường

  Non cao i ì uốn khúc dặm trường
  Dân cư vắng vẻ bản làng lơ thơ
  Trâu gõ mõ tiếng gà cục tác
  Vượn ru con tha thiết canh thâu
  Chim công múa quạt bên lầu

  Chim công đang múa quạt bên lầu
  Tiếng chim khảm khắc về chầu ca vang

  Bên sườn núi nhà sàn mươi lớp
  Cầu thang mây nhẹ bước rung rinh
  Tắc kè gióng giả từng canh

  Chúa sai thập nhị tiên nàng
  Khăn điều áo thắm dịu dàng bước theo
  Đông phương cô cả dâng hoa
  Í i a á à à a aaaaa

  Mường đi Mường lập Phố sao
  Chồng mâm yến lịch Chúa vào Kim Bôi
  Chiếc thuyền rồng Chiếc thuyền rồng chèo bơi bến Ngọc
  Con sông Đà dạo khắp suối khe
  Trên Hang Miếng Suối Rút chèo về
  Í i a á à à aaaaaa

  Hang Miếng Suối Rút chèo về
  Ngược xuôi xuôi ngược thuyền Chúa về Động Tiên
  Khắp mọi miền kêu cầu vọng bái
  Ai lỗi lầm Chúa đoái lòng thương
  á aa á à à aaaaaa
  Vầng nhật nguyệt đêm ngày soi tỏa
  Chúa Thác Bờ rực rữ càn khôn
  Lô xô đá mọc đầu nguồn
  Í i í i ì a a a a

  Lô xô đá mọc đầu nguồn
  Khen ai khéo tạc bên luồng chơi vơi
  Cảnh Thác Bờ là nơi thắng tích
  Lập ngôi Đền thờ thanh lịch biết bao
  Con sông Đà nước chảy rì rào
  Í i í i ì iiiiiiii

  Sông Đà nước chảy rì rào
  Sau đền đá mọc thấp cao mấy tầng
  Cảnh thanh xuân thiều quang sáng tỏ
  Chúa Thác Bờ là Tiên nữ giáng sinh
  Người Mường áo trắng đai xanh
  Í i í i ì a aaaaaaaaaaaaa

  Người Mường áo trắng đai xanh
  Lưng đeo xà tích bên mình túi dao
  Đôi mắt phượng hoa cài mà trâm giắt
  Vầng trán xinh nên vẻ mặt càng tươi
  Môi son nở đóa hoa cười
  Í i í i ì a aaaaaaaaaaaaa

  Môi son nở đóa hoa cười
  Thanh tân lịch sự nét người thu ba
  Tóc rườm rà rẽ đôi mới cánh phượng
  Nét cong cong uốn lượn đường tơ
  Chút Xinh xinh để liễu thẫn thờ
  Í i í i ì a aaaaaaaaaaaaa

  Xinh xinh để liễu thẫn thờ
  Chúa xinh thì cảnh thác bờ càng thêm xinh
  Thú hữu tình rong chơi mới các ngả
  Bước ngao du trên đỉnh non cao
  Qua Mường đi Mường lậm Phố sào
  Í i í i ì a aaaaaaaaaaaaa


  Mường đi Mường lậm Phố sào
  Chồng mâm yến lịch Chúa lại vào Kim Bôi
  Khắp mọi nơi kêu cầu vọng bài
  Ai nỗi lầm Chúa đoái lòng thương
  Còn ai căn số dở giang
  Í i a á à à a aaaaaaaaaaaaa

  Còn ai căn số dở giang
  Lòng thành thắp 1 tuần nhang kêu cầu
  Ai nhất tâm hữu cầu thất ứng
  Chúa độ cho người phúc đẳng hà sa
  Á a a á à à a aaaaaaaaaaaaa
  Xa Loan Thánh Giá hồi cung


  10. Chầu Năm Suối Lân  Tích cũ Lê triều giở trang a tích cũ Lê triều
  Suối Lân Công Chúa a mỹ miều thanh tân


  Trâm cài soi nước suối Lân
  Gót Tiên hài xảo cảnh rừng cũng thanh
  Hoa đua nở đầy ngàn tay hái
  Gùi trên vai nặng trái chín thơm
  Rung rinh quẩy gánh đầu non
  Rung rinh i ì ì quẩy gánh đầu non
  Vẳng nghe chim khiếu véo von trên cành
  Động lá rừng chim oanh gọi bạn
  Nhác trông lên cánh nhạn chập chờn
  Con cuốc kêu gọi cảnh chiều hôm


  Cuốc kêu gọi cảnh chiều hôm
  Tiếng chim gõ kiến nỗi buồn bâng khuâng
  Tiếng ông hổ gầm âm vang trong động
  Đàn báo hoa dạo lượn muôn nơi
  Hươu nai ngơ ngác ven đồi


  Bầy nai đang ngơ ngác ven đồi
  Hang sâu vực thẳm núi đồi bao la
  Con suối nhỏ xuôi về Hữu Lũng
  Đàn cá vàng lơ lửng dưới khe
  Ban đêm hổ báo chầu về  Ban đêm hổ báo chầu về
  Lung linh mầu sắc đua khoe trước đền
  Con suối nhỏ đôi bên cầu bắc
  Sau lưng đền đá chất chập trùng
  Có phép Tiên biến hóa thần thông


  Phép Tiên iiii biến hóa thần thông
  Mẫu sai chầu trấn cửa rừng suối Lân
  Chầu Năm thương dân đêm khuya biến hiện
  Áo chàm xanh hiện nét thêu hoa
  Ban đêm gà gáy canh ì tà

  Ban đêm ì gà gáy canh tà
  Cất cao tiếng hú hiện ra cửa rừng
  Hô thần chú bỗng rừng núi chuyển
  Các cửa ngàn à bặt tiếng muông kêu
  Tà ma phách lạc hồn siêu


  Tà ma phách lạc hồn siêu
  Những loài ác thú sợ đều ẩn thân
  Để cho biết chầu Năm Công Chúa
  Phép sơn trang Đức Tổ ban quyền
  Cho Phép Tiên biến lá làm tiền  Bài sai Thập nhị Tiên nàng
  Khăn điều áo thắm dịu dàng bước theo
  Đông phương cô cả dâng hoa
  Á a a á à à a aaaaaaaaaaaaaa  Đêm đêm đốt đuốc đi rừng
  Ra nghe chim hú thú rừng gọi nhau
  Đuốc Tiên sáng tỏ bên lầu
  Á a a á à à a aaaaaaaaaaaaaa
  Soi cho cuốc cú dân tường
  Soi trong Nam Việt 4 phương thái hòa
  Song đăng chầu sáng tỏ gần xa
  Á a a á à à a aaaaaaaaaaaaaa  Đuốc Tiên sáng tỏ gần xa
  Soi trong lục đạo trầm luân mọi loài
  Cứ đêm đêm biến hiển ra người
  Á a a á à à a aaaaaaaaaaaaaa  Chèo vào trong động bồng lai
  Tới hồ 3 bể 12 cửa rừng
  Rừng hoa quế rừng lam rừng cúc
  Chơi trong rừng đào rừng trúc ấy đồi thông
  Rừng thông điệp điệp trùng trùng
  Í i í i ì a aaaaaaaaaaaaa
  Rừng thông điệp điệp trùng trùng
  Núi rừng quanh quách cảnh rừng bao la
  Suối trong uốn khúc ấy lượn qua
  Đầu non thác đổ mưa sa ấy sầm ầm
  Con chim kêu vượn hót hổ gầm
  Í i í i ì a aaaaaaaaaaaaa


  Chim kêu vượn hót hổ gầm
  Múa rìu vang động đầu ghềnh cuối hang
  Con đường đi uốn khúc quanh sườn đồi
  Í i í i ì a aaaaaaaaaaaaa


  Đường đi uốn khúc quanh sườn đồi
  Dân cư vắng vẻ bản làng lơ thơ
  Mái nhà sàn mấy nóc đứng trơ
  Á a a á à à a aaaaaaaaaaaaaa  Mái nhà sàn mấy nóc đứng trơ
  Tiên thì Chầu ngự nàng tiên theo hầu
  Non xanh phong cảnh muôn mầu
  Á a a á à à a aaaaaaaaaaaaaa
  Xa Loan Thánh Giá hồi cung

  11. VĂN CHẦU LỤC CUNG
  --------------

  Sắc phong aaaa Chầu Lục Cung Nương
  Vốn dòng lệnh tộc quê hương non ngàn

  Hữu Lũng Giang i là nơi cát địa
  Bắc Lệ ngàn tú khí là nơi
  Chúa Tiên vâng lệnh tuân lời

  Chúa Tiên i ì ì tuân a lệnh vâng lời
  Ở trong Bệ Ngọc, ra ngoài Bàn Loan

  Đêm đông xuống trần gian báo mộng
  Trần Thị Nương tâm động bào thai
  Mùa thu tháng chín ngày mười


  Mùa thu tháng chín ngày mười
  Định sinh ra Tiên Chúa tốt tươi lạ nhường

  Đôi thung huyên vui mừng hớn hở
  Các bản làng mừng rỡ bảo nhau
  Thế mới hay như ý sở cầu

  Mới hay như ý sở cầu
  Đêm nâng niu ngọc, ngày chau chuốt vàng
  Trong phòng loan đêm ngày dưỡng dục
  Mẫu Đặt tên là Chầu Lục Cung Nương
  Ơn trời vẻ đẹp phi phương


  Ơn trời vẻ đẹp phi phương
  Đào hoa lóng lánh, tính ưa làu làu

  Vẹn một bầu nước trong leo lẻo
  Trách ông trăng già sao khéo vẩn vơ
  Sao vô tình ép buộc vòng tơ

  Sao Vô tình ép uổng duyên tơ
  Sinh ra con tạo vẩn vơ thế này

  Hẹn đúng ngày đôi mươi tháng chín
  Ba thu tròn xa lánh hồn vương
  Đôi Thung huyên sầu thảm nhớ thương

  Chầu sai thập nhị Tiên nàng
  Khăn điều áo thắm dịu dàng bước theo
  Đông a Phương Cô Cả dâng hoa
  Á a a á à à a aaaaaaaa

  Thiều quang sáng tỏ lưng trời
  Một bầu xuân sắc tốt tươi rườm rà
  Lên trên ngàn lắm quả nhiều hoa
  Á a a á à à a aaaaaaaa

  Ngàn xanh lắm quả nhiều hoa
  Chầu Lục đốt đuốc vào ra sớm chiều
  Thồ mây nặng trĩu lưng đeo
  Í i a á à à a a aaaaaaa

  Thồ mây i ì ì chiếc thồ mây nặng trĩu lưng đeo
  Gót Tiên hài xảo qua đèo hôm mai
  Con dao quai túi dắt bên người
  Í i a á à à a a aaaaaaa


  Dao quai túi dắt bên người
  Vin cành hái quả nói cười líu lô
  Hái đào lê cam quýt nhãn dừa
  Á a a á à à a aaaaaaaaa

  Đào lê cam quýt nhãn dừa
  Gừng cay mướp đắng khế chua vải thiều
  Băng rừng vượt suối cheo leo
  Á a a á à à a aaaaaaaaa


  Trên bát ngát long chầu hổ phục
  Dưới đền thờ Chầu Lục Tối Linh
  Cứ Nhìn xem phong cảnh hữu tình
  Í i í i ì a aaaaaaaaaa


  Nhìn xem a phong cảnh hữu tình
  Tháng ngày cai quản sơn tinh thổ mán mường
  Khắp bốn phưong đâu cũng đều biết
  Chầu Lục Ngàn lẫm liệt trâm oanh
  Kim chi ngọc diệp rành rành
  Í i í i ì a aaaaaaaaaa

  Kim chi ngọc diệp rành rành
  Lục Cung Công chúa giáng sinh xuống hạ trần
  Vẻ cốt cách thanh tân yểu điệu
  Đóa phù dung dương liễu nhởn nhơ
  Khăn lam áo lục Chầu Vua
  Í i í i ì a aaaaaaaaaa


  Khăn lam áo lục Chầu Vua
  Kiềng vàng xuyến ngọc nhởn nhơ trên ngàn
  Nét đoan trang ai nào dám đọ
  Tính đành hanh thì cũng có tiếng vang
  Thung dung gợt khách qua đàng
  Í i í i ì a aaaaaaaaaa


  Thung dung gợt khách qua đàng
  Nhác trông tựa thể bóng Tiên nàng Nguyệt Nga
  Có khi hội họp dăm ba cô Thổ Mán
  Hiện ra người giả bán hàng chơi
  Sơn lâm rừng vắng núi đồi
  Í i í i ì a aaaaaaaaaa

  Sơn lâm rừng vắng núi đồi
  Chín Tư Châu Thổ là nơi quê nhà
  Vốn Tiên nữ Hằng Nga giáng thế
  Cõi trần phàm ai dễ biết đâu
  Kế Khắp hòa tam thập lục ngàn châu
  Í i í i ì a aaaaaaaaaa

  Khắp hòa tam thập lục ngàn châu
  Non nhân nước trí một bầu cảnh tiên
  Đã lên đấng danh truyền Nam Việt
  Hóa phép mầu lẫm liệt ai qua
  Nón buồm vai quảy lẵng hoa
  Á a a á à à a aaaa

  Nón buồm vai quảy lẵng hoa
  Khi ngự Đèo Kẻng khi qua Công Đồng
  Dạo chơi chốn non bồng bích thủy
  Trở ra về Phố Vị ,Suối Ngang
  Á a a á à à a aaaa
  Xa loan thánh giá hồi cung


  12. Chầu 10 đồng mỏ


  Đồng mỏ Chi Lăng aaa có ai lên Đồng Mỏ Chi Lăng
  Nhớ người nữ kiệt cứu dân Tiền Triều

  Nước non í i ì gặp lúc hiểm nghèo
  Chầu 10 Đồng Mỏ sớm chiều xông pha
  Vốn người sinh quán Mỏ Ba í i i í i ì i í ì i

  Vốn người sinh quán mỏ Ba
  Cần lao nối dõi việc nhà đao cung
  Gặp thời Thái Tổ Trung Hưng í i ì í i ì i í ì i


  Gặp thời Thái Tổ Trung Hưng
  Theo Vua dẹp gặc Liễu Thăng hàng đầu
  Vua sai Chầu trấn các Châu í i ì í i ì i í ì i  Vua sai i í i ì trấn giữ các Châu
  Khắp hòa xứ Lạng địa đầu giang sơn
  Giặc Minh quen thói bạo tàn í i ì i

  Giặc Minh quen thói bạo tàn
  Mưu đồ xâm lấn biên i cương địa đầu
  Lệnh truyền hiệu triệu các Châu í i ì í i ì i í ì i


  Lệnh truyền i í i ì hiệu triệu các Châu
  Sơn trung các tướng nghe Chầu gia binh
  Mười Đông chiến lược tung hoành

  Ban đêm í i ì ban đêm giờ tí hiện ra
  Áo vàng phất phới khăn hoa dịu dàng
  Lưng Chầu đeo kiếm bạc cờ vàng
  Í i a à à a

  Lưng Chầu đeo kiếm bạc cờ vàng
  Cưỡi trên mình ngựa hiên ngang oai hùng
  Đêm trăng thanh bẻ lái giữa dòng í i i í i ì i í ì i


  Mười Đông í i ì Mười Đông chiến lược tung hoành
  Dẹp tan giặc dữ Triều đình phong công
  Có rước Chầu Mười về đất Sơn trung í i a a à à a


  Rước Chầu Mười về đất Sơn trung
  Giúp dân lập ấp a trong vùng Mỏ Ba
  Đức tài đã dậy gần xa í i ì í i ì i í ì i

  Đức tài i í i ì đã dậy gần xa
  Bản Mường cao lũng trẻ già đội ơn
  Cuối thu mãn hạn về Tiên í i ì í i ì i í ì i  Cuối thu mãn hạn về Tiên a
  Nhân dân kỷ niệm lập đền Mỏ Ba
  Người gần cho chí người xa í i ì í i ì i í ì i

  Người gần cho chí người xa
  Rủ nhau lên mẫu Mỏ Ba sớm chiều
  Đường lên dốc núi cheo leo í i ì í i ì i í ì i

  Đường lên í i ì dốc núi cheo leo
  Chênh vênh núi đá tai mèo nhấp nhô
  Một bầu sơn thủy họa đồ í i ì i ì ì i

  Một bầu sơn thủy họa đồ
  Suối trong uốn khúc đền thờ trang nghiêm
  Long xà hổ phục chim muông í i ì í i ì i í ì i

  Long xà hổ phục chim muông
  Vượn dâng trái ngọt ngát hương hồng đào
  Chầu Mười nghe chim gõ mõ sớm chiều í i ì i


  Chầu Mười Nghe chiêng í i ì
  Chầu Mười nghe chim gõ mõ sớm chiều
  Phượng hoàng tung cánh mỹ miều họa ca
  Nửa đêm giờ tí hiện ra í i í i ì i


  Cuối thu í i ì cuối thu mãn hạn về Tiên
  Nhân dân tưởng nhớ đức lập đền Mỏ Ba
  Người gần cho chí người xa
  Rủ nhau lên Mẫu Mỏ Ba sớm chiều í i a a à à a
  Xa Loan Thánh Giá hồi cung  -----------------------------------
  * Đã chỉnh sửa ngày 28/4/2013.
  * Có gì khiếm khuyết xin mọi người góp ý.
   
  Chỉnh sửa cuối: 28/4/13

  Bình Luận Bằng Facebook

 2. sonnui

  sonnui New Member

  rất là hay và rõ
  up cho ace nào
   
 3. detu

  detu New Member

  cảm ơn bạn nhìu nhưng đôi chỗ vẫn còn đánh sai chính tả đấy nhé
   
 4. connuoiphatto

  connuoiphatto New Member

  Vâng, có thời gian mình sẽ rà lại chính tả một lượt.
   
 5. Hay nhưng soát thật kỹ 1 tý nữa bạn ơi vì mấy bản đầu nghe vẫn ko khớp với bản hát
   
 6. pal2009

  pal2009 New Member

  rất hay cám ơn bạn
   
 7. truongbank99

  truongbank99 New Member

  Tiếp giá chầu bé, các giá ông hoàng, cô và cậu đi bạn rất có ích hi
   
 8. connuoiphatto

  connuoiphatto New Member

  Mình sẽ rà soát lại để sửa cho hoàn chỉnh. Nghe CD đôi lúc phải nghe đi nghe lại mấy lần mới rõ nghĩa sau đó mình mới chép vào . Các bạn thông cảm nha.

  ---------- Post added at 11:06 AM ---------- Previous post was at 11:03 AM ----------

  Mình mới chép được lời văn trong 5 CD Hát Văn của NSƯT Văn Chương. Do 1 bài post không xuể nên mình chia post làm 3 lần (1); (2); (3). Mình không rõ trong 5 CD trên đã đủ 36 Giá Hầu chưa, mình sẽ tìm hiểu thêm.
   
  Chỉnh sửa cuối: 13/4/13
 9. connuoiphatto

  connuoiphatto New Member

  Cảm ơn bạn, mình sẽ cố gắng.
   
 10. bethukuty857

  bethukuty857 New Member

  bài viết hay.......lên top luôn ...............................
   
 11. connuoiphatto

  connuoiphatto New Member

  Cảm ơn bạn nhiều. Mình đang dự định làm 5 CD karaoke Hát Văn dựa theo bản Văn 5 CD Hát Văn của NSƯT Văn Chương. Việc này mất nhiều thời gian, cần nhiều cốt nền Video đẹp và phù hợp. Khi nào làm xong mình sẽ post lên để các bạn cùng tham khảo.
   
 12. rongkon

  rongkon New Member

  làm luôn đi a .còn dự định j nữa
   
 13. connuoiphatto

  connuoiphatto New Member


  OK, hôm nay bắt đầu tải về phần mềm Avid Liquid, để làm Video Karaoke. Từ sáng tới giờ mới tải được 11 bát trong tổng số 51 bát. Các bạn đợi nha.
   
 14. Cảm ơn bạn đã chia sẻ. để chép đc lời như thế kia phải nói là cả một quá trình, nghe rồi chép ra, tương đối vất vả. cảm ơn rất nhiều... hoan nghênh việc làm của bạn...
   
 15. connuoiphatto

  connuoiphatto New Member

  Vâng, phải mất 3 tuần vào thứ 7 và chủ nhật mới chép xong bác ạ.
   
 16. uh, công việc này mình cũng đã từng làm nên hiểu vất vả. đôi khi do nhạc lấn át rồi ng hát ko rõ ràng đài từ nên mình chép sai cũng là việc bình thường... hìhif
   
 17. sonnui

  sonnui New Member

  mong bác làm xong sớm album karaoke cho ace thích hát có thể tự sử và nâng cao sở thích:)
   
 18. connuoiphatto

  connuoiphatto New Member

  Vâng, mình sẽ cố gắng. Việc này có lẽ mất nhiều thời gian hơn mình nghĩ lúc ban đầu nảy sinh ý tưởng.
   
 19. connuoiphatto

  connuoiphatto New Member

  Cảm ơn bạn đã ủng hộ.
   
 20. chuanbihatvanNC

  chuanbihatvanNC New Member

  cám ơn bạn rất nhiều!
   

Chia sẻ trang này