CÔNG ĐỒNG VĂN < Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam
Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam
Bản văn Công đồng văn

CÔNG ĐỒNG VĂN

 1. Công Đồng Văn
 2. Kim niên kim nguyệt kim nhật kim thì
  Đệ tử tâu quỳ chư Phật mười phương
  Nức khói hương chiên đàn giải thoát
  Thoảng mùi hương bát ngát thơm bay
  Di Đà Phật ngự phương tây
  Tòa vàng chói chói rồng bay rợp trời
  Cõi Sa Bà là nơi Mầu Thiện
  Đức Thích Ca ứng hiện tự nhiên
  Tiêu thiều nhã nhạc xuống lên
  Chín rồng phún thủy chư thiên ca đàn
  Đức Từ Thị ngai vàng chói chói
  Phóng hào quang sặc sỡ vân yên
  Quán Âm Phật quốc ngự tiền
  Hà sa Bồ Tát – Tăng Thiền đà la
  Đức Hộ Pháp Vi Đà Thiên Tướng
  Chấn uy thần vô lượng vô biên
  Thập phương tam thế ngự tiền
  Đệ tử tấu thỉnh cõi trên chín Giời
  Vua Đế Thích quản cai tam giới
  Vua Ngọc Hoàng Thiên Phủ Chí Tôn
  Bảo tòa ngọc khuyết kim môn
  Thiên Địa Thủy Phủ chí tôn ba đền
  Ngôi Bắc Cực Trung Thiên Tinh Chủ
  Tả Nam Tào chú số trường sinh
  Hữu quan Bắc Đẩu thiêm linh
  Nhị thập bát tú cửu tinh huy hoàng
  Khắp tam giới bách quan văn vũ
  Cùng ba tòa Thủy Phủ long tinh
  Đào viên là chốn Quảng Hàn
  Cửu Thiên Thần Nữ tiên nàng ngôi cao
  Chốn tiên nữ khăn đào áo thắm
  Chốn Hằng Nga cung diệp vào ra
  Càn Môn Tứ Vị Vua Bà
  Quản cai tam giới mọi tòa Chúa Tiên
  Chốn Sòng Sơn từ đền Thánh Mẫu
  Xuống tam đền Thủy Tế long tinh
  Tam tòa Thánh Mẫu uy linh
  Bán Thiên Công Chúa – Quế Quỳnh đôi cô
  Hằng chầu trực phấn tô hoa giắt
  Khách Tiên Thiên tư chất phi phương
  Khâm sai lục bộ tiên nương
  Chư vị Hoàng Tử Vương Quan công đồng
  Hai mươi bộ lục cung Thần Nữ
  Chốn đào viên thừa sự sớm khuya
  Pháp Vân – Pháp Vũ uy nghi
  Pháp Lôi – Pháp Điện dung nghi khác thường
  Phép uy cường Hoàng Bơ – Hoàng Bảy
  Tiếng anh linh lừng lẫy bốn phương
  Thượng ngàn là Chúa Sơn Trang
  Núi Dùm hoa cảm lại càng uy linh
  Khắp hạ giới Động Đình thủy phủ
  Hội công đồng văn vũ bách quan
  Tả Sư hữu Tướng đôi hàng
  Bạch Xà – Bạch Tượng – Hổ Lang – Bi hùng
  Tướng thị vệ áo đồng đai sắt
  Tay kiếm vàng cờ dắt bẻ bai
  Tả thời hai tám tướng giai
  Áp sang bên hữu hai mươi bộ nàng
  Khắp ban ban cơ nào đội ấy
  Giáng đàn diên lừng lẫy uy nghi
  Chữ rằng nhật bất khả trì
  Dạ bất khả quá chỉ huy lệnh hành
  Chư hầu binh thiên thiên vạn vạn
  Đều y nhớ chỉ phán đinh ninh
  Đệ tử tôi phụng lệnh sai hành
  Dám xin tấu chỉ văn trình các quan
  Hằng chầu trực khói nhang khuya sớm
  Chữ kính thành nào dám đơn sai
  Ơn trên ban lộc ban tài
  Lưu ân giáng phúc đời đời vinh hoa !

Bài viết liên quan

Văn Thánh Mẫu Cửu Trùng

admin

[ Bản văn ] ÔNG HOÀNG MƯỜI

Cuối Mùa Rơm

VĂN CÔ BÉ ĐÔNG CUÔNG

admin

Bình luận

Để lại Bình luận