Bản văn chầu Quan Đệ Ngũ < Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam
Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam
Bản văn Tôn Quan chư vị văn

Bản văn chầu Quan Đệ Ngũ

Bản văn chầu ĐỆ NGŨ LONG VƯƠNG xuất bản năm 1929 – Nhà xuất bản TÂN DÂN THƯ QUÁN trong bản văn này không thấy các bậc tiền nhân viết gì đến “văn oan” như hiện nay cả. Nguyên văn bản văn chầu:
ĐỆ-NGŨ LONG-VƯƠNG VĂN


Đệ-tử tôi vọng bái khấu đầu,
Tôi tiến văn chầu Đệ-Ngũ Long-Vương.
Đức Ông chính thực phi thường,
Thần thông lục trí ai đương anh tài.
Cảnh Thiên-thai ông hằng chầu chực,
Các Tiên-nàng vũ giực dâng huê.
Ngự thời ông giở ra về,
Thuyền quân dâng nước Thủy-tề đầy vơi.
Bốn phương trời đâu đâu lừng lẫy,
Khắp mọi nơi đã dậy thần cơ ;
Cửa sông đâu đấy cũng thờ,
Đức ông lại nổi đền thờ Tuần-Tranh.
Cảnh am thanh nhiều bề lịch-sự.
Vẫn phụng thờ tự cổ dĩ lai ;
Khi vui bạn với trúc mai,
Đào lan quế huệ xum vầy xướng ca.
Trên bảo tòa long chầu phượng vũ,
Dưới tam đầu phủ thủ chầu lên ;
Lân quỳ hổ phục đôi bên,
Đức ông Đệ-Ngũ ngự trên công-đồng.
Sắc vua phong kiêm tri tam giới,
Hay trừ tà sát khỏi yêu tinh ;
Đức ông vạn phép vạn linh,
Quyền ông cai quản âm binh nhà trời.
Ngự-đồng ai mình giàu bụng quý,
Nương uy trời thụy khí đoan trang ;
Đức ông hiển hách uy quang,
Ra tay cứu trợ nhân gian được nhờ,
Dạo thẩn-thơ ra uy hùng hổ,
Nương uy trời cứu trợ sinh nhân ;
Thường thường nổi trận phong vân,
Thượng đồng ban phép cứu dân trừ tà.
Khắp gần xa, bách quan đều phục,
Ai có lòng giáng phúc hà-sa ;
Dù ai bệnh nạn khôn qua,
Kêu ông Đệ-Ngũ bệnh hòa tan không.
Giốc một lòng làm tôi ông vạn bội,
Hoặc trần gian biết hối truyền thơ ;
Dù ai cách trở giang hà,
Ngọn cờ chỉ núi núi đà tan không.
Cung thành ông những sông cùng suối,
Đứa gian tà lánh lối xa khơi ;
Đức ông dạo khắp mọi nơi,
Khi sang Bắc-quốc khi chơi Xiêm-thành.
Nức danh tiếng tung hoành dũng dược,
Trải non Bồng nước Nhược Thiên-thai ;
Khi chơi bạn với trúc mai,
Đào lan quế huệ tốt tươi xum vầy.
Các bộ nàng ra tay chèo phắt,
Ông dạo về cảnh Phật động Tiên.
Ba nghìn thế giới như thiên,
Đức ông Đệ-Ngũ dạo miền đông tây.
Ra uy thổi gió thét mây,
Phép ông ứng hiện đổ cây giốc nhà.
Kiêm tri tam giới ba tòa,
Thỉnh ông giá ngự xướng ca điện tiền.
Ông hay độ kẻ hữu duyên,
Đức ông khác đạo thần Tiên nhiều bề.
Điện tiền lục cúng hương huê,
Thỉnh ông giá ngự chớ hề trì-diên.
Chữ thập phút làm chữ thiên,
Phù hộ đệ tử thiên niên thọ trường.

Bài viết liên quan

Văn Thánh Mẫu Cửu Trùng

admin

BẢN VĂN CHẦU CỬU SÒNG SƠN

Cuối Mùa Rơm

Bản văn : Cô bé Thượng Ngàn

admin

Bình luận

Để lại Bình luận