Bài tam cúc < Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam
Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam
Bản văn Tứ phủ Thánh Hoàng văn

Bài tam cúc


Cuộc cờ xóa xóa bày bày
Ván bài tam cúc xưa nay tức cười
Được thua ván kết mà thôi
khi suy tướng sĩ cũng đi đời nhà mà
Khi bình địa lúc phong ba
Hiếu chung giữ tốt mới là tài danh
Pháo kia nổi hiệu lôi oanh
Tốt không bảo vệ giữ mình được sao
Người nay đợi lệnh thiên tào
Giữ xe pháo mã điều vào giáp công
Tốt đều mở hội xung phong
Bắc cầu sĩ tượng xe hồng tiến ra
Xưa nay việc nước việc nhà
Giữ bền sĩ tốt ấy là thành công

Bài viết liên quan

Bản văn Chúa Bà Năm Phương

admin

PHẬT BÀ ĐỒNG QUÂN

Cuối Mùa Rơm

GIỚI THIỆU BẢN VĂN CHÚA BÀ ĐỆ NHỊ – TỔ MƯỜNG

admin

Bình luận

Để lại Bình luận