Các bản hát văn sưu tầm bới phminhtuan và có chính sửa của các anh em cùng bản hội

Thảo luận trong 'Bản văn Chầu' bắt đầu bởi nam sơn đạo nhân, 13/6/11.

Lượt xem: 8,583

 1. nam sơn đạo nhân

  nam sơn đạo nhân Active Member

  VĂN CÔNG ĐỒNG TỨ PHỦ

  Việt Nam thuở nền an vương thất
  Chuyển pháp luân Phật nhật tăng huy
  Kim niên, kim nguyệt, nhật thì.
  Đệ tử tâu quỳ Phật Thánh mười phương .

  Nức khói hương chiên đàn giải thoát
  Thoảng mùi hoa ưu bát thơm bay
  Nam mô Phật ngự phương tây
  Sen vàng chói chói hiệu nay Di Đà.

  Ngự trước tòa lưu ly bảo điện
  Phật Thích Ca ứng hiện tự nhiên
  Tiêu thiều nhã nhạc dưới trên
  Cửu long phún thủy quần tiên ca đàn.

  Đức Từ thị ngai vàng lồ lộ
  Phóng hào quang rực rỡ vân yên
  Quan Âm ngự trước án tiền
  Tả hữu Bồ tát tăng thiền già na .

  Đức Hộ Pháp Vi Đà thiên tướng
  Vận thần thông vô lượng vô biên.
  Tận hư không giới thánh hiền
  Dục giới sắc giới chư thiên đều mời.

  Vua Đế Thích quản cai thiên chúa
  Vua Ngọc Hoàng thiên phủ chí tôn
  Dương phủ ngũ nhạc thần vương
  Địa phủ thập điện minh vương các tòa.

  Dưới thoải phủ giang hà ngoại hải
  Chốn Động Đình bát hải long vương
  Tam nguyên, tam phẩm tam quan
  Quản chi tội phúc nhân gian cầm quyền.

  Ngôi Bắc cực trung thiên tinh chúa
  Tả nam tào chúa sổ trường sinh
  Hữu quan bắc đẩu thiên đình
  Thập nhị bát tú cửu tinh huy hoàng.


  Khắp tam giới bách quan văn võ
  Hội công đồng tứ phủ vạn linh
  Cửu trùng thánh mẫu thiên đình
  Bán thiên Công chúa quế quỳnh đôi bên.

  Hội bàn tiên khăn điều áo thắm
  Chốn Quảng Hàn nội cấm vào ra
  Cờn Môn tứ vị vua bà
  Công đồng thánh mẫu tam tòa chúa tiên.

  Đền Sòng Sơn - Địa tiên thánh mẫu
  Đất phủ Giày nổi dấu thiên hương
  Thỉnh mời thánh mẫu Đệ Tam
  Xích Lân Long Nữ ngự đền thủy cung.

  Tướng uy hùng năm quan hoàng tử
  Lĩnh sắc rồng cai ngự bốn phương
  Quyền cai sơn thoải đại giang
  Đông Cuông Tuần Quán thượng ngàn tối linh.

  Khắp tam giới đình thần tứ phủ
  Hội Công Đồng văn võ bá quan
  Tả mời Thái Tuế đương niên
  Hữu quan đương cảnh Thành Hoàng quản cai.

  Tiền hậu lai Lê Triều Thái Tổ
  Quản chư thần thừa trị hôm mai
  Thỉnh mời Tứ Phủ Khâm Sai
  Thủ đền Công Chúa đáng tài thần thong.

  Thỉnh tam thập lục cung tiên thần nữ
  Lệ tùy hầu thừa sự sớm trưa
  Pháp vân, Pháp vũ uy nghi
  Pháp lôi ,Pháp điện hộ trì bốn phương.

  Tướng thiên cung mũ đồng áo sắt
  Lốt thủy tề năm sắc phi phương
  Thỉnh mời bát bộ sơn trang
  Bên thời thập nhị tiên nương chầu vào.

  Các bá quan cơ nào đội ấy
  Giáng bản đền lừng lẫy uy nghi
  Thổ Công, Thổ Địa thần kỳ
  Ngoại giang hà bá sơn kỳ thần linh.

  Sắc cẩn thỉnh thiên binh lưc sĩ
  Ngũ Hổ thần vạn vị hùng binh
  Thỉnh mời liệt vị bách linh
  Binh tùy binh bộ cùng binh bản đền.

  Phép tự nhiên thiên trù tống thực
  Thập biến thiên biến ức hà sa
  Nam mô tát phạ đát tha ( nga đá )
  Phạ rô chỉ đế án tam bạt la, tam bạt la hồng .

  Án tông tông ( tông tông )thủy luân nhũ hải
  Biển trần trần sái sái giai trung
  Nhất nghi lục cúng viên thông
  Ân cần phụng hiến công đồng thánh tiên.

  Nguyện vân lai cầu an bảo tọa
  Đại từ bi hỷ xả chi tâm
  Cứ trong một tháng đôi tuần
  Dâng hoa cúng quả cầu trăm tuổi già.


  Hội tam đa , trình tương ngũ phúc
  Độ cho đồng hưởng lộc trường sinh
  Thỉnh mời Phật giáng lưu ân
  Thánh giáng lưu phúc thiên xuân thọ trường.
  HẾT

  Phụ : có thể hát văn công đồng như sau :

  Thần kim ngưỡng khải tấu chư tôn,
  Toạ thượng dương dương nghiệp nhược tồn.
  Nguyện thỉnh pháp âm thi huệ lực
  Tuỳ cơ phó cảm nạp trần ngôn.

  Tuế thứ … niên, ….. thiên cát nhật ….. thời.
  Đệ tử thỉnh mời Tiên Thánh chứng minh.

  Tiên thiên thánh mẫu thiên đình
  Bán thiên Công chúa quế quỳnh đôi bên.
  Hội bàn tiên khăn điều áo thắm
  Chốn Quảng Hàn nội cấm vào ra

  Cờn Môn tứ vị vua bà
  Công đồng thánh mẫu tam tòa chúa tiên.
  Đền Sòng Sơn - Địa tiên thánh mẫu
  Đất phủ Giày nổi dấu thiên hương

  Thỉnh mời thánh mẫu Đệ Tam
  Xích Lân Long Nữ ngự đền thủy cung.
  Tướng uy hùng năm quan hoàng tử
  Lĩnh sắc rồng cai ngự bốn phương

  Quyền cai sơn thoải đại giang
  Đông Cuông Tuần Quán thượng ngàn tối linh.
  Khắp tam giới đình thần tứ phủ
  Hội Công Đồng văn võ bá quan

  HẾT
   

  Bình Luận Bằng Facebook

 2. nam sơn đạo nhân

  nam sơn đạo nhân Active Member

  ĐƯỜNG THỈNH MẪU BA TÒA  Ngày lành tiệc mở thung dung
  Tam tòa tiên thánh hội đồng ( Mẫu giáng ) đàn duyên.

  Thỉnh mời đệ nhất Thiên Tiên
  Tặng phong Chế Thắng xe loan (Mẫu) ngự về .
  Phủ Giầy ,Vân Cát thôn quê
  Nghĩa Hưng,Thiên Bản, họ Lê cải Trần.

  Ngự trung cung cửu tiêu chính vị
  Ở trên trời sửa trị bốn phương
  Lòng chầu trong sáng như gương
  Thần thông biến hiện sửa sang cõi đời.

  Xa loan thánh giá hồi cung

  Thỉnh mời Sơn Lâm Thánh Tiên
  Vốn xưa Mẫu ngự trên đền Đông Cuông
  Hình dong nhan sắc khác thường
  Giá danh đòi một hoa thơm vẹn mười.
  Trên ngàn gió cuốn rung cây
  Dưới khe cá lặn chim bay về ngàn.

  Xa loan thánh giá hồi cung.

  Thỉnh mời đệ tam thánh tiên
  Xích Lân Long Nữ ngự đền Thoải Cung
  Kính Xuyên sớm kết loan phòng
  Thảo Mai tiểu thiếp ra lòng gieo oan.
  Trên dương thế có nhà nho sĩ
  Văn tú tài Liễu Nghị là tên.

  Xa loan thánh giá hồi cung /.


  Các Bài Kệ Tán sử dụng trong các giá hầu Mẫu

  Lô nhang sạ nhiệt
  Pháp giới mông huân
  Chư Phật hải hội tất dao văn
  Tùy xứ kết tường vân
  Thành ý phương ân
  Chư Phật hiện toàn thân
  Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần).

  Chiên đàn hải ngạn
  Lô nhiệt minh hương
  Da Du tử mẫu lưỡng vô ương
  Hỏa nội đắc thanh lương
  Chí tâm kim tương
  Nhất chú biến thập phương
  Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát Tát Ma Ha Tát (3 lần).

  Giới hương, định hương dữ huệ hương,
  Giải thoát giải thoát tri kiến hương.
  Quang minh vân đài biến pháp giới,
  Cúng dường thập phương vô lượng Phật
  Nhang tài nhiệt lô phần bảo đỉnh trung
  Chiên đàn trầm nhũ chân kham cúng
  Hương yên liêu nhiễu liên hoa động
  Chư Phật Bồ tát hạ thiên cung
  Thanh lương sơn la hán nạp thọ nhân gian cúng.
  Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần).


  A Đi Đà Phật thân kim sắc
  Tướng hảo quang minh vô đẳng luân
  Bạch hào uyển chuyển ngũ Tu Di
  Hám mục trừng thanh tứ đại hải
  Quang trung hoá Phật vô số ức
  Hoá Bồ Tát chúng diệc vô biên
  Tứ thập bát nguyện độ chúng sinh
  Cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn
  Nam mô Tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật (3 biến).

  Đông phương Giáo chúa
  Thập nhị nguyện vương
  Tứ cửu kim đăng diệu đàn tràng,
  Thất thất diễn chơn thường,
  Đảnh lễ tán dương,
  Tiêu tai thọ diên trường.
  Nam Mô Dược Sư Hải Hội Phật Bồ tát ma ha tát. (3 lần)

  Sa bà phi thị cửu cư thành,
  Dự hướng không môn chuyển đại Kinh,
  Nhị lục nguyện vương tiêu tội cấu
  Tam thiên hóa Phật giám kiền thành,
  Nam Diêm phúc quả ư trung tú,
  Tây Trúc liên hoa thử tế hinh,
  Giải kiết tiêu tai tăng diên thọ,
  Phúc cơ mạng vị bảo khang ninh.
  Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần).

  Chú chuẩn đề (Tụng khi thanh đồng bắt ấn chuẩn đề)
  Khể thủ quy y Tô Tất Đế,
  Đầu diện đảnh lễ Thất Câu Chi,
  Ngã kim xưng tán Đại Chuẩn Đề,
  Duy nguyện từ bi thùy gia hộ.
  Nam mô tát đa nẫm, tam miệu tam bồ đà, câu chi nẫm, đát điệt tha:
  Án, chiết lệ chủ lệ Chuẩn đề sa bà ha
  ( 3 biến ).
   
 3. nam sơn đạo nhân

  nam sơn đạo nhân Active Member

  VĂN ĐỨC THÁNH ÔNG TRẦN TRIỀU

  Thỉnh : Văn võ quần thần, thánh ông Trần Triều , văn võ quần thần
  Uy linh trắc giáng, đáo đàn Ngài cứu dân .
  Dọc bắc :
  Quốc sử ký Việt Nam Trần thị
  Lịch đế vương kế thế trị bình
  Thiên Trường, Tức Mặc địa danh
  Sơn hà dục tú chung linh kham kỳ .

  Ngoại man di úy uy cung phụng
  Trung hoa đồng mộ đức tôn thân
  Thượng minh quân hạ lương thần
  Nhất đường ngư thủy long vân tao phùng.

  Hội liên phong hà thanh hải yến
  Thời phúc sinh xuất hiện nam phương
  Tường vân ai đãi lưu quang
  Hoàng thiên tích mệnh,nam bang giáng trần.

  Ứng mộng lý, mãn tuần xuất thế
  Thác định sinh Trần thị tôn vương
  Dung nghi tướng mạo đường đường
  Khuê trương vĩ vọng đống lương đại tài .

  Văn sai :
  Khai quang dong nhan thậm kì
  Diệu quang minh chiếu thập phương
  Ngã tích tằng cúng dàng
  Kim phụng hoàng thân cận
  Thánh chúa thiên trung vương
  Ca lăng tần già âm
  Từ bi lân mẫn chúng sinh
  Cố ngã kim đỉnh lễ
  Khai quang chiếu thiên tôn
  Trường sinh bảo mệnh thiên tôn
  Diên thọ ích toán thiên tôn.

  Truyền phán các quan , thánh ông về truyền phán các quan,
  tả văn hữu võ,lưỡng ban đáo đàn, lệnh truyền thủy bộ hai hàng .
  Thủy bộ hai hàng, lệnh truyền thủy bộ hai hàng, thiên binh vạn mã,
  hằng hà kéo ra , lệnh truyền thiên đội vạn cơ.
  Thiên đội vạn cơ,lệnh truyền thiên đội vạn cơ, thánh ông bây giờ, trắc giáng anh linh, trước là khám xét điện đình, sau ra thu tróc tà tinh phen này, ra oai trần thế biết tay.
  Trần thế biết tay, ra uy trần thế biết tay, ngự lên đồng tử, Ngài cứu dầy trần gian, cứu đâu thời đấy được an.
  Thời đấy được an ,cứu đâu thời đấy được an, dẹp hết tà quỷ , Phạm Nhan trá hình, Thánh ông có phép trừ tinh.
  Đôi má thu phình, phép ông đôi má thu phình, lưỡi thời lấy huyết , quyết linh thần phù, phù cho bản mệnh an khang.

  Phú :
  Võ thao lược hùng oai quán cổ
  Văn kinh luân khí độ việt nhân
  Triều ban bĩ cực hoàng thân
  Nội san bỉnh chính,ngoại cầu đổng binh.

  Mưu quyết thủy Khổng Minh thức trí
  Phép hành sư Bạch Khí chi doanh
  Thiên cương Thái ất tung hoành
  Tứ kỳ bát chính quán tinh trận đồ.

  Tác miếu đường qui mô sáng chế
  Lập triều đình cương kỉ hưng long
  Uy danh cái thế anh hùng
  Bắc nam viết Thánh, tây đông xưng thần.

  Xe loan thánh giá hồi cung.
   
 4. nam sơn đạo nhân

  nam sơn đạo nhân Active Member

  VĂN ĐỨC ÔNG ĐỆ TAM
  ĐÔNG HẢI ĐẠI VƯƠNG.

  Đời Trần thị mở mang Nam Hải ,
  Đức Đệ Tam dòng dõi kim chi ,
  Bao phen giáp mã truy tùy ,
  Đã bình Phạm đảng lại đi phạt Sầm .

  Phong Đại Vương an tâm thần chức
  Lại đem câu yến dực ra bàn .
  Nghĩ rằng đạo hiếu chu toàn .
  Nào ngờ mắc phải tiếng oan ở đời .

  Dạ bảy tấc khó bày khúc trực
  Để trời xanh vằng vặc sáng soi .
  Mấy năm tình kế cùng ai .
  Đành rằng đem xuống tuyền đài cho cam .

  Bỗng nhất dạ thuyền mang ra bể
  Ông thủy thần thiết kế cũng hay
  Trên bãi bể có một cây
  Chỉ cây khấn vái rằng nay có thần.

  Chợt một đám hồng vân cuộn lại
  Mảnh tinh linh xuất ngoại trần gian
  Cảnh vui ngày lại bàng hoàng
  Trời riêng một cõi người bàn Tam Thai.

  Mười ba ngọn nước ngoài cửa bể
  Khắp chầu vệ chèo quế mênh mông
  Ví không tú dục anh chung
  Thì đâu trấn được non song biên thùy.

  Phép hiển linh suy tay kinh vĩ
  Trụ thạch truy phụng sự lô hương
  Ngàn thu miếu mạo côn hoàng
  Vị thờ ở trong ngai vàng uy linh.

  Tiếng hiển hách xa đồn nam bắc
  Loài ta ma đạo tặc đều kinh
  Sống thời làm tướng Thiên Thành
  Đến khi thác xuông U linh hóa Thần.

  Cứu những kẻ lương dân phải nạn
  Lại những người mắc nạn tà tinh
  Độ cho hết thảy hữu sinh
  Giải cho những kẻ bệnh tình trầm ngâm.

  Xin ông chiếu dám đan thành sau trước
  Giáng điện đình giáng phúc trừ tai
  Lộc danh trời có riêng ai
  Đức ông cho được đời đời hiển vinh .

  XE GIÁ HỒI CUNG !

  THỈNH VƯƠNG CÔ ĐỆ NHẤT

  Hoa hải đường thần tiên vương cô đệ nhất
  Tức Mặc hương là đất trâm oanh .
  Kim chi ngọc diệp dành dành
  Xuân lan thu cúc thật là danh thơm .

  XE GIÁ HỒI CUNG !

  VĂN VƯƠNG CÔ ĐỆ NHỊ

  Thỉnh : Danh gọi Đại Hoàng vương cô đôi,
  Cô thông minh chính trực sửa sang cõi đời.

  Trên non đảo đùng đùng gió cuốn
  Đỉnh Dược Sơn cuồn cuộn mây rồng
  Lâu đài càn vị chính cung
  Đào tiên đua nở , non bồng khai hoa.

  Vương phi thấy sao sa đôi chiếc
  Nhâm Tí niên truyền thuyết còn biên
  Đang còn mơ mộng giấc tiên
  Thấy đôi rồng ấp ở bên cạnh mình.  Vương phi thấy tâm tình chuyển động
  Sự lạ thường ứng mộng chiêm bao
  Tháng năm mãn nguyệt thai bào
  Sinh cô đệ nhị tốt sao lạ thường .

  Vua mới hỏi đức ông Ngũ Lão
  Kết duyên lành trọn đạo quân vương
  Đằng giang nghị tiệc đá vàng
  Một nhà vinh hiển Nam bang yên lành.

  Phút chốc thấy mây lồng gió chuyển
  Trở ra về ngự chốn thiên thai
  Có phen giá ngự lâu đài
  Mày ngài mắt phượng thực người thần tiên.

  Có phen lên Vạn An, Kiếp Bạc
  Trở ra về Tức Mặc, Thiên Trường
  Tới đâu thời đấy kinh hồn
  Ô Mã mất vía, Phạm Nhan nạp mình.

  Có phen ngự chốn thiên đình
  Độ thương đệ tử thực tình làm tôi
  Vương cô đệ nhị ai tày
  Ra vào coi sóc đêm ngày quân trung.

  Vẻ thanh tú giá trong ngọc đúc
  Bẩm tư trời chính trực đoan trang
  Gương soi phấn điểm dịu dàng
  Tóc mây mườn mượt khăn ngang vấn đầu.

  Vẻ yểu điệu mỹ châu dám đọ
  Nhỡn song tinh soi tỏ thế gian
  Áo thêu đôi sắc xanh vàng
  Lá non thua thắm hoa ngàn kém tươi.

  Ngẫm trần thế bao người tàn khổ
  Giá ngự đồng cứu trợ sinh nhân
  Vương cô xuất thánh nhập thần
  Thay quyền vương mẫu cầm cân thăng bằng.

  Trong cung ngọc hương đăng rực rỡ
  Ngoài điện vàng nhị tự nguy nga
  Thỉnh mời đệ nhị Vương cô
  Đêm ngày hương khói phụng thờ chân tâm.

  XE LOAN THÁNH GIÁ HỒI CUNG.

  THỈNH CÔ BÉ CỬA SUỐT

  Trông ra cửa Suốt tờ mờ
  Chiếc thoi cô Bé lững lờ ngoài khơi.

  XE GIÁ HỒI CUNG.

  THỈNH CẬU BÉ CỬA ĐÔNG

  Tiếng đồn bé nhỏ khôn ngoan
  Vua sai Mẫu cắt cậu trấn ngòai cửa Đông.

  XE GIÁ HỒI CUNG !
   
 5. nam sơn đạo nhân

  nam sơn đạo nhân Active Member

  VĂN QUAN LỚN ĐỆ NHẤT

  Thỉnh mời Đệ Nhất tôn ông
  Lai lâm chứng giám điện trung uy hung

  Anh linh lục trí thần thông
  Quyền cai tam giới uy phong phép màu.
  Thượng thiên xe giá lên chầu
  Khâm thừa sắc chỉ công hầu ra uy.
  Nổi cơn mưa gió tức thì
  Sấm vang tám cõi mây che ngất trời.
  Đượm nhuần thiên hạ nơi nơi
  Thừa nhàn loan giá lên chơi các toà.
  Ba mươi sáu động tiên nga
  Bồng Lai tiên cảnh chẳng xa chút nào.
  Bạn tiên dâng quả bàn đào
  Rượu tiên thơ thánh thấp cao đôi tuần.

  Ngôi nhất phẩm cành vàng lá ngọc
  Vẻ thư hoàng nhất mực tiên cung
  Lịch triều sắc tặng ban phong
  Anh hùng tứ hải so cùng kém xa .

  Trên thượng giới tôn quan giáng thế
  Vâng sắc trời cứu thế độ dân
  Vua phong Thượng đẳng linh thần
  Khắp hòa thiên hạ muôn dân đảo cầu.

  Trong tám cõi cửu châu vọng bái
  Quan độ cho quốc thái dân an
  Khâm thừa sắc chỉ vua ban
  Sổ sinh sổ tử liệt hàng Chúa phê.

  Đủ mọi bề tài kiêm văn võ
  Khắp bách thần nào có nhường ai
  Lược thao văn vũ toàn tài
  Đình thần tứ phủ nào ai dám bì.

  Đức dung nghi bẩm sinh tài thánh
  Biến lạ thường đức tính tinh anh
  Uy gia khắp hết thiên đình
  Làm mưa làm gió mở thành, khai sông.

  Chuyển trời đất mưa tuôn chớp xối
  Nổi cơn giông cây cối đổ xô
  Mưa tuôn gió thổi sấm ù
  Muôn loài quỷ mị làm cho rụng rời.

  Vang tiếng sét Ông sai lôi giáng
  Quỷ cùng tà phách tán hồn bay
  Tôn quan vạn phép ai tày
  Sông Ngân cũng vượt bể dày cũng qua.

  XE GIÁ HỒI CUNG !
   
 6. nam sơn đạo nhân

  nam sơn đạo nhân Active Member

  VĂN QUAN ĐỆ NHỊ GIÁM SÁT

  Sơn lĩnh sơn trang ( động ) sơn tiêu
  Thỉnh Quan Giám Sát trên ngàn tối linh.

  Giám sát quyền cai thượng ngàn
  Thông tri tam giới khâm sai đại thần.
  Giá võ đằng vân có phen
  Bát muôn công tử xa gần (đều đến)làm tôi.
  Đại hạn nắng nôi trời làm
  Kiều quan đảo vũ một thôi giờ dần .
  Lệnh sai hà bá thuỷ thần
  Tự nhiên dâng nước xoay vần mưa sa.
  Điều thời thiên hạ xướng ca
  Phong điều vũ thuận thái hoà thảnh thơi.

  Nhác trông lên tòa vàng san sát,
  Không đâu bằng Phố Cát Đồi Ngang.
  Đá lô xô nước chảy làn làn,
  Điều một thú cỏ hoa như vẽ.

  Nhạn chiều hôm bay về lẻ tẻ,
  Trên sườn non chim sẻ ríu ran.
  Nuớc dưới khe túng tính tiếng đàn,
  Trên đỉnh núi tùng reo điểm trống.

  Có thơ rằng:
  Ngần ngật lâm sơn kiêu dị lộng
  Thanh thanh chi thủy chiếu trần tâm
  Sơn chi cao hề thủy chi thâm
  Đây thực chốn non nhân nước trí.
  Sơn chi cao hề thủy chi thâm
  Thánh chi linh, đức thánh chi linh
  Hề dân phú quý chi an
  Anh linh nam thiên đệ nhất đền quan.

  XE GIÁ HỒI CUNG !
   
 7. nam sơn đạo nhân

  nam sơn đạo nhân Active Member

  VĂN QUAN ĐỆ TAM THOÁI PHỦ

  Thỉnh : thỉnh mời Thái tử đệ tam
  Hùng binh quán cổ Lảnh Giang oai hùng.

  Trịnh giang biên giành ngân lai láng
  Đôi vầng hồng soi rạng nam minh
  Con vua thủy quốc Động Đình
  Đệ tam thái tử giáng sinh đền Rồng.

  Đức gồm vẹn thung dung hòa mặc
  Bẩm sinh thành tư chất long nhan
  Thỉnh mời thái tử vương quan
  Phi phương diện mạo dung nhan khác thường

  Hằng tấu đối thiên đường thủy phủ
  Trấn nam minh quy đủ bốn phương
  Ra uy chấp chính kỉ cương
  Cầm cân nảy mực sửa sang cõi đời.

  Chốn long giai cầm quyền thay chúa
  Phép màu quan tối tú tối linh
  Lệnh truyền thủy bộ chư dinh
  Chỉnh tề đai giáp chơi miền trần gian.

  Phú:
  Nhang dâng một triện tấu thỉnh vương quan
  Đệ tử nay dâng tiến văn đàn
  Dẫn sự tích thánh hoàng tam phủ.

  Sơn xuyên dục tú hà hải chung linh
  Ngài con vua thoải quốc động đình
  Sắc phong tặng Đệ Tam hoàng thái tử.

  Văn thần cẩm tú võ tổng lược thao
  Bẩm dung nghi diện mạo hường hào
  Ngôn trung chính tài cao quán cổ.

  Tam thiên vũ trụ thập bát hải môn
  Đức dung nghi sánh ví càn khôn
  Tài thao lược vang lừng tứ hải.

  Gần xa kính vái ngự cảnh bồng lai
  Câu thơ thần phú đọc khoan thai
  Chén rượu thánh cờ tiên dong dả.

  Thơ:
  Giáp bạc bao phen nhuộm đỏ hồng
  Xông pha trăm trận dạ như không
  Ra tay cứu nước trừ nguy biến
  Tiếng để ngàn thu với núi sông .

  Gươm thần ba thước tay ngang dọc
  Tài dậy trời tây chí lấp bể đông.

  Xá lửng:
  Chiếc thuyền lan nổi dòng Xích Bích
  Đua quân chèo du lịch bốn phương
  Có phen tuần thú sông Thương
  Trở về tỉnh Bắc , Quế Dương, Lục Đầu.

  Có phen ngự sông Dâu sông Hát
  Khi lên ghềnh xuống thác vui chơi
  Có phen vào lạch ra khơi
  Sai quân lấy gỗ xoan đào chò hoa

  Có phen chơi ngã ba Bạch Hạc
  Bạn tiên ngồi đàn hát vui chơi
  Dạo xem phong cảnh mọi nơi
  Qua hang Anh Vũ sang chơi nước người.

  Có phen chơi cửa đài cửa bích
  Khi ra khơi vào lạch thảnh thơi
  Thuyền rồng trăm mái chèo bơi
  Dọc ngang Tuần Lảnh là nơi đi về.

  Trải giang khê lên ngàn xuống bể
  Lảnh Giang từ quý địa danh lam
  Đền thờ quan tán tía kiệu vàng
  Long môn hổ bản thạch bàn uy nghi.

  Hóa tức thì lâu đài điện các
  Dâng nước về thủy quốc một khi
  Có phen lấy ngọc lưu ly
  Đùng đùng dâng nước phép thì ai đang.

  Qua đại giang , sông Thao , sông Cả
  Kéo quân về đóng ngã ba Tranh
  Xướng ca đàn hát tập tành
  Thi ngâm phú đọc đàn tranh chơi bời.

  Có phen lại về nơi thủy phủ
  Dóng cân đai áo mũ vào tâu
  Dăm ba đồng tử theo hầu
  Vào tâu Vương phụ ra chầu Mẫu vương.

  Cũng có khi phi phương biến hóa
  Vô Nghệ An thượng hạ đại giang
  Thuyền rồng chèo quế buồm loan
  Khi chơi Bạch Hạc lúc sang Tam Cờ.

  Dạo thẩn thơ Tản Viên Tam Đảo
  Truyền chư quân đôi đạo tiên phong
  Chuông kêu cờ phất trống dong
  Bè sau thuyền trước giữa dòng lênh đênh

  Trống cầm canh chiêng vang anh ỏi
  Lốt xanh vàng chìm nổi dư muôn
  Triều thần văn vũ bách quan
  Sai lên đón rước vương quan về chầu .

  Trên các lầu thơ ngâm phú đọc
  Ngoài sân rồng ca chúc chén tiên
  Vua cha giá ngự ngai vàng
  Phán đòi thái tử vương quan vào chầu.

  Ngự giờ lâu phán lời nhân thứ
  Sai ông lên cứu trợ trần gian
  Một tay thái tử đệ tam
  Cứu sinh cũng lắm độ oan cũng nhiều.

  Nay ông đã về chầu nhân đức
  Độ nhân gian vạn ức siêu sinh
  Rầy ông về chốn thủy cung
  Khuông phù đệ tử khang ninh thọ trường.

  XE GIÁ HỒI CUNG !
   
 8. nam sơn đạo nhân

  nam sơn đạo nhân Active Member

  VĂN QUAN ĐỆ TỨ KHÂM SAI

  Tiệc bàn loan thỉnh mời Quan Đệ tứ
  Vốn con trời gía ngự thiên cung.
  Dọc:
  Tiệc bàn loan thỉnh mời Quan Đệ tứ
  Vốn con trời gía ngự thiên cung.
  Bảng vàng choi chói vua phong
  Quyền Quan Đệ Tứ uy hùng dậy vang.

  Chuyển mười phương trên trời dưới đất
  Quan thông tri lệnh mật truyền ra
  Cầu ô bắc sông Ngân Hà
  Liệt hàng tinh tú bày ra ngang trời.

  Thử dạo chơi sao sa lạc độ
  Cửu diệu cùng đài các đế kinh
  Tam quang thất đẩu ngũ hành
  Nhị thập bát tú thiên đình hà sa.

  Mới tâu qua Nam Tào Bắc Đẩu
  Số trần gian lão ấu chép biên
  Ai người hiếu thuận thảo hiền
  Tu nhân tích đức chép biên rõ ràng.

  Còn những kẻ ngang tàng bạo ngựợc
  Chỉ hại người chẳng trước thời sau
  Lỗi lầm có xá chi đâu
  Bao nhiêu đệ tử cúi đầu làm tôi.

  Nức hương xuân mừng vui khánh hạ
  Thỉnh tôn ông xa giá phủ trên
  Đăng trà quả thực dâng lên
  Thỉnh ông giá ngự giáng đền chứng minh.

  Phú:
  Y quan văn vật,(nổi dấu thiêng )tứ phủ vạn linh
  Sơn xuyên hà hải chung linh
  Thiên niên dốc một bầu vũ trụ.

  Trên phủ tía ngai vàng lồ lộ
  Vẻ lâu đài in bóng trăng thanh
  Bảng vàng thiên cổ vĩ nhân
  Gần xa nam bắc thu về một mối.

  Kỳ lễ nghĩa văn minh chi hội
  Dương thanh danh vạn vật chi đô
  Bóng trăng in mặt nước bên hồ
  Vang tiếng để sơn thần cung kiệt.

  Dục cờ đảo thành tâm sở nguyện
  Thiên lý giang uyển chuyển quẩn quanh
  Hiên rồng đài các tranh vanh
  Cung vàng điện ngọc quanh thành kim cương.

  Tài thao lược vang lừng vũ trụ
  Tiếng anh linh nhất thủ thế gian
  Sắc Rồng choi chói vua ban
  Khâm sai đệ tứ tòa vàng thiên cung.

  XE GIÁ HỒI CUNG !
   
 9. nam sơn đạo nhân

  nam sơn đạo nhân Active Member

  VĂN QUAN ĐỆ NGŨ TUẦN TRANH

  Đệ tử tôi khấu đầu cung thủ
  Tiến văn chầu quan đệ ngũ tuần tranh
  Dọc
  Ninh Giang chính quán quê nhà ,
  Danh lam thắng tích một toà ngôi cao.

  Tính ông chính trực uy cương
  Thần thông biến hóa ai đang, ai tày.

  Uy ra lẫm liệt tung hoành
  Trừ tà sát quỷ nổi danh tướng tài.

  Cảnh Thiên thai Quan Tuần ngự giá,
  Bộ tiên nàng thứ tự dâng huê.
  Chầu thôi lại trở ra về,
  Truyền quân dâng nước Thuỷ tề chan chan .

  Cảnh am thanh nhiều bề lịch sự,
  Vốn đặt bầy tự cổ vu lai.
  Có phen xuất nhập trang đài,
  Đào lan quế huệ xum vầy xướng ca.

  Phú:
  Nước Văn Lang vào đời Thục trị,
  Giặc Triệu Đà cố ý xâm lăng,
  Triều đình ra lệnh tiến binh,
  Thuyền bè qua bến sông Tranh rợp trời.

  Bỗng nổi trận phong lôi bão táp
  Ba quân đều sợ hãi khiếp kinh
  Hỏi ra mới biết sự tình
  Thiết bày hương án lễ trình bên sông.

  Mời trưởng lão trong vùng thôn xóm
  Khấn vừa xong gió lặng sóng yên
  Uy linh sự đã hiển nhiên
  Lệnh truyền dân xã lập đền bên sông.

  Gương anh khí sáng ngời muôn thủa
  Trí hào hùng rạng rỡ non sông
  Vinh quang thay nòi giống tiên rồng
  Muôn dân còn ghi nhớ quan tuần tài cao.

  Đấng anh hào cổ kim lừng lẫy
  Khắp mọi miền đã dậy thần cơ
  Nhân dân trung nam bắc phụng thờ
  Ninh Giang lại nổi đền thờ Tuần Tranh.

  Công hộ quốc gia phong thượng đẳng,
  Tước phong hầu truy tặng Đại vương,
  Bảng vàng thánh thọ vô cương
  Hiếu trung tiết nghĩa đôi đường vẹn hai.

  Thơ:
  Sông Tranh ơi hỡi sông Tranh,
  Non nước còn ghi trận tung hoành,
  Lẫm liệt oai hùng đao tráng sĩ,
  Ngàn thu ghi nhớ dấu oai linh.
  Hỡi Ai về qua bến sông Tranh,
  Nhớ người tráng sĩ tài danh tuyệt vời.
  Dẫu rằng nước chảy hoa trôi,
  Sông Tranh dù cạn, ơn người còn ghi.
  Loa đồng hỏi nước sông Tranh,
  Long đao cứu nước, anh hùng là ai?
  Sông Tranh đáp tiếng trả lời,
  Là Quan đệ ngũ, chính người Ninh Giang .
  Oán:
  Nào ngờ đâu khi đất trời thay đổi,
  Người anh hùng cổ nặng xiềng gông.
  Ngày hai mươi lăm tháng năm, Quan lớn bị bắt giam ở chốn Kỳ Cùng.
  Quan lớn oan vì tuyết nguyệt, bởi lòng ái ân.
  Trước cung điện, triều đình tra xét,
  Bắt long hầu chuyển khắp mọi nơi.
  Ngài oan vì ong bướm lả lơi,
  Chiết hoa, đoạt phụ tội trời không dung.
  Lệnh viễn xứ sơn cùng, thuỷ kiệt,
  Nỗi oan này thấu tỏ hỡi cao minh.
  Hoàng bào đã nhuộm chàm xanh
  Tấm thân đành chịu nhục vinh lẽ thường.
  Đường thiên lý quan san bỡ ngỡ
  Hỏi trăng già có tỏ trăng ơi
  Hỏi mây hỏi gió hỏi trời
  Hỏi rằng nguyệt lão trêu người vì đâu.
  Hỏi cây cỏ sao mưa dầu nắng dãi,
  Vẫn vươn mình há ngại phong ba.
  Cỏ cây ơi có thấu tỏ lòng ta,
  Sơn cùng thuỷ kiệt sương sa lạnh lùng .
  Thà thác vinh còn hơn sống nhục,
  Nước sông Kỳ Cùng tắm ngọc Côn Sơn .
  Kiệt cùng hiu hắt trăng non
  Sông Cùng trong đục nước tuôn đôi dòng
  Ngẫm cảnh vật lòng đau như cắt
  Nợ trần hoàn quyết dứt cho xong
  Lòng riêng đã quyết với lòng
  Mượn dây oan nghiệt cho xong tội trời
  Rừng hoa cỏ thương người đã khuất
  Bỗng đùng đùng gió giật mưa sa
  Nỗi oan chuyển động đất trời
  Dây oan kia kết lại thành đôi bạch xà .
  Đất Ninh Giang tìm nhà hữu phúc
  Thử lòng người trong lúc lánh thân
  Tháng hai vừa tiết trung tuần
  Thử lòng ông lão mộng thần ứng ngay
  Tỉnh giấc mộng mới hay sự lạ
  Đôi bạch xà tựa cửa hai bên
  Long xà kì dị thảo hiền
  Từ khi xuất hiện vui thêm cửa nhà
  Ba tháng sau đàn gà đã hết
  Thương rắn hiền không biết lo sao
  Khó khăn âu cũng tính liều
  Ông bà nông lão sớm chiều đông tây
  Bỗng một buổi tai bay hoạ rủi
  Hai ông bà mắc tội cửa công
  Lệnh nghiêm sấm sét đùng đùng
  Tậu gà nuôi rắn không dung tội này
  Lệ nuốt lệ đắng cay xiết kể
  Thương rắn thần tựa thể thương con
  Khấu đầu tạ trước công môn
  Xin đem đôi rắn thả luôn giữa dòng
  Cơn phong vũ ầm ầm nổi dậy
  Sóng bạc đầu nước xoáy mênh mông
  Long xà thoát xuống thuỷ cung
  Nước rẽ đôi dòng cuồn cuộn chứa chan
  Khắp duyên hải sấm ran từ đấy
  Bóng long hầu nổi dậy nơi nơi
  Những phường bán nước hại nòi
  Gian tà quỷ quyệt tội trời không tha
  Dìm đáy nước về toà thuỷ tộc
  Tội gia hình bõ lúc sai ngoa
  Lẽ thường tội báo oan gia
  Hại nhân nhân hại sự đà không sai
  Nước Văn Lang vào đời Thục trị,
  Giặc Triệu Đà có ý xâm lăng,
  Triều đình ra lệnh tiến binh,
  Thuyền bè qua bến sông Tranh rợp trời.
  Bỗng nổi trận phong lôi bão táp
  Ba quân đều sợ hãi khiếp kinh
  Hỏi ra mới biết sự tình
  Thiết bày hương án lễ trình bên sông
  Mời trưởng lão trong vùng thôn xóm
  Khấn vừa xong gió lặng sóng yên
  Uy linh sự đã hiển nhiên
  Lệnh truyền dân xã lập đền bên sông
  Công hộ quốc gia phong thượng đẳng,
  Tước Long hầu truy tặng Đại vương,
  Bảng vàng thánh thọ vô cương
  Hiếu trung tiết nghĩa đôi đường vẹn hai.

  Kiều dương:
  Trên bát ngát long chầu hổ phục
  Dưới tam đầu cửu vĩ chầu lên
  Lân rờn phượng múa đôi bên
  Quan tuần trắc giáng ngự lên sập rồng.

  Sắc vua phong kiêm chi tam giới
  Hay tróc tà sát quỉ trừ tinh
  Quan tuần vạn phép muôn linh
  Quyền ngài cai quản âm binh nhà trời.

  Ngự đồng ai mình quyền bóng quý
  Nương uy trời thụy khí đoan trang
  Quan tuần hiển hách uy vang
  Ra tay tế độ trần gian được nhờ.

  Lúc bấy giờ ngài ra uy hùng hổ
  Nương oai trời cứu độ muôn dân
  Đùng đùng nổi trận phong vân
  Ngự đồng ban phép cứu dân trừ tà.

  Cánh dấu thiêng đem về mà trấn
  Ai có tà xin quan trục tà ma
  Dù ai vận hạn chưa qua
  Kêu quan đệ ngũ bệnh đà tan ngay.

  Nay dốc lòng ơn ông vạn bội
  Hoặc ai mà nhầm lỗi truyền tha
  Hay là cách trở sơn hà
  Cầm cờ chỉ núi núi đà tan không .

  Tiếng nức danh tung hoành dũng lược
  Cảnh non bồng nước nhược bồng lai
  Khi chơi bạn trúc bạn mai
  Bạn loan tiệc ngọc xum vầy xướng ca.

  Các bộ nàng ra tay bẻ quế
  Quan dạo chơi thành thị hồ tiên
  Ba ngàn thế giới dư thiên
  Tiếng quan đệ ngũ khắp miền đông tây.

  Uy ra thổi gió thét mây
  Phép ông ứng hiện đổ cây tốc nhà.

  Bốn phương trời đội ơn đức cả
  Ai có lòng quan hỉ xả từ bi.
  Thiên sinh văn võ gồm tài
  Quan tuần lịch sự đáng trai anh hùng.

  Một nguyện ngài giáng phúc trừ tai
  Đồng gia bản hội ai ai cũng thịnh cường.

  Nguyện thứ hai buôn bán đủ trăm đường
  Tiền tài lưu loát bạc vàng đề đa.

  Nguyện thứ ba công hầu các lễ
  Hộ tiểu con phú quí xang giàu
  Độ tiểu con nay sống dài lâu
  Nhờ ơn quan lớn phúc lâu giầu bền.

  Nguyện thứ tư cho quốc phú dân an
  Qua cơn binh lửa dân an thái bình.

  Nguyện thứ năm ông giáng phúc bản đền
  Thủ nhang họ…… cung văn nương nhờ.

  XE GIÁ HỒI CUNG !
   
 10. nam sơn đạo nhân

  nam sơn đạo nhân Active Member

  VĂN CHẦU ĐỆ NHẤT

  Bóng kim ô ánh vàng xê xế
  Văn con mời Chầu Quế ngự lên.
  Ngôi cao lồ lộ trung thiên
  Toà vàng choi chói cửa đền thung dung.
  Sớm mai vui vẻ đền Rồng
  Ngày chơi phủ tía lầu hồng vào ra.
  Khăng khăng giữ sổ tam toà
  Lên đền chầu Chúa Liễu Hoa cầm quyền.
  Lầu lầu tam giới hoàng thiên
  Quyền cai cửa phủ ,cửa đền thiếu đâu.
  Trong ngoài thay thảy trước sau
  Sửa sang Mẫu phó quyền Chầu bà coi.
  Quân thần phải đạo chúa tôi
  Cô hầu cô hạ nàng đôi hầu bà.
  Đang xinh đang tốt đáng yêu
  Khoe tài tài khéo ai chiều lòng xuân.
  Đền thờ tả phượng hữu lân
  Hoa lan hoa cúc thanh tân chơi bời.
  Thiên Đình chén rót đầy vơi
  Âu ca điểm đót cợt người người hay.
  Đàn cầm khéo gẩy năm dây
  Cung huỳnh gió lọt chuốt mây mây vàng.
  Thung dung ghẹo khách qua đàng
  Nhỡn tinh lóng lánh mày ngang đằm đằm.
  Miệng cười hoa nở đáng trăm
  Răng đen rưng rức hoãn chằm vàng đeo.
  Đã nên ngôi báu trong triều
  Đã nên ngọc tốt vàng yêu chương toà.
  Miệng cười tươi tốt như hoa
  Đã tài lại khéo ai hòa đảm đang.
  Càng nhìn càng thắm dung nhan
  Nết na yểu điệu muôn vàn thảo hay.
  Việc nào mà chẳng tới tay
  Lên đền xuống phủ không ngày nào sai.
  Có phen biến gái hiện trai
  Khi cần cấn kíp, khi sai quở liền.
  Biết ra thời nhẹ như tên
  Nếu mà ko biết như thuyền bỏ neo.
  Hành cho trăm chứng hiểm nghèo
  Chầu Quế trong triều giá ngự Đồi Ngang.
  Có phen giả dí giả nàng
  Sai dí dí án sai nàng nàng lên.
  Có phen làm chúa thượng thiên
  Khi giả làm chúa thoải tiên thoải tề.
  Phàm trần ai thấy tin nghe
  Khấn thôi giả lễ miếu nghè kêu van.
  Trần phàm kẻ vái người van
  Còn đương nhỡn nhục nhân gian mờ mờ.
  Xem ra số phải phụng thờ
  Kẻ khấn người vái nam mô khấu đầu.
  Biết bà bệnh tật khỏi đau
  Kim ngân vàng mã xếp tàu đầy vơi.
  Có phen thong thả ngự chơi
  Non bồng nước nhược mọi nơi ra vào.
  Quế huệ giá ngự võng đào
  Khi ra nghè miếu khi vào chầu vua.
  Chầu rồi thẳng tới kinh đô
  Đồi Ngang ,Phố Cát bốn mùa dong chơi.
  Biết ra lễ bái thỉnh mời
  Chầu bà trắc giáng ngự nơi bản đền.
  Thuốc bà tam vị thần tiên
  Tàn nhang nước thải độ cho lại lành.
  Lễ bà nón thắm hài xanh
  Đem về tiến nạp lấy danh cho đồng.
  Chầu về giá ngự từ trung
  Khuông phù đệ tử hưng long thọ trường.

  XE GIÁ HỒI CUNG !!!
   
 11. nam sơn đạo nhân

  nam sơn đạo nhân Active Member

  VĂN CHẦU ĐỆ NHỊ THƯỢNG NGÀN

  Thỉnh :

  Dâng văn tiên thánh thượng ngàn
  Đông Cuông tuần quán giáng đàn chứng đây


  Trên ngày gió cuốn rung cây
  Dưới khe cá lặn chim bay về ngàn.
  Canh khuya nguyệt lặn sao tàn
  Chiếc thoi bán nguyệt khoan khoan chèo vào.
  Gập ghềnh quán thấp lầu cao
  Khi ra núi đỏ lúc vào ngàn xanh.
  Thượng ngàn Đệ Nhị tối linh
  Ngôi kiêu công chúa quyền hành núi non.
  Anh linh đã khắp tiếng đồn
  Sấm ran mặt bể mưa tuôn đầu ghềnh.
  Da ngà mắt phượng long lanh
  Mặt hoa tươi tốt tóc xanh rườm rà.
  Nhị hồng tuyết điểm mầu da
  Cổ tay tựa ngà đầu vấn tóc mai.
  Vốn dòng công chúa Thiên Thai
  Giáng sinh hạ giới quản cải Thượng Ngàn.
  Quản cai các lũng các lang
  Sơn tinh cầm thú hổ lang khấu đầu.
  Khắp hoà tam thập lục châu
  Chín tầng khe suối một bầu tiêu dao.
  Dong chơi ngàn quế ngàn đào
  Khi ra thác Cái lúc vào thác Con.
  Chim kêu vượn hót véo von
  Chớp bể đồi đoạn mưa nguồn từng cơn.
  Khi nương gió lúc lại thác gièm
  Khi bẻ cành quế khi vin cành hồng.
  Vui chơi nước nhược non bồng
  Phố Cát đền Sòng sông Cả sông Thao.
  Lân rờn Phượng múa thấp cao
  Ngày mây thấp thoáng trăng sao lững lờ.
  Nón buồm vai quẩy lẵng hoa
  Đền kia phủ nọ vào ra chơi bời.
  Khi thanh vắng lúc lại êm trời
  Ngồi trên đỉnh núi ghẹo người Hằng Nga.
  Tang tính tình thôi đọc lại ca
  Bẻ bai giọng Xá ê a giọng Mường.
  Tiếng Kinh tiếng Mán tỏ tường
  Lục châu quan hoả líu lường líu lô.
  Dong chơi bát cảnh ngũ hồ
  Đua chèo bẻ lái hò dô lại về .
  Dong chơi ngàn mái ngàn me
  Ngàn giang ngàn nứa trúc tre ngàn vầu.
  Đôi cô Thổ Mán theo hầu
  Cô xe chỉ thắm cô xâu hạt vàng.
  Sơn Lâm dọn quán bán hàng
  Non xanh đủng đỉnh tuyết sương reo hò.
  Khăn xanh áo lục nhởn nhơ
  Khi vào Ba Dội lúc vô đường chèo.
  Môi son má phấn mỹ miều
  Miệng cười hoa nở mọi điều mọi hay.
  Đèn trăng quạt gió màn mây
  Bóng thông che tán bóng mai tựa hình
  Đi suối lúc lại về ghềnh
  Đua chèo tiếng phách tiếng sênh reo hò.
  Trà liên tâm ba chén tính ưa
  Thanh bông hoa quả ngự thừa lại ban.
  Yêu ai tài lộc chầu ban
  Ghét ai chầu quở khôn ngoan được nào.
  Xem trong sự tích tân la
  Vậy nên phúc đẳng hà sa vô cùng.
  Đệ tử dốc một lòng thành kính
  Dâng bản văn trình chầu ngự giáng lâm.
  Mời chầu giáng phúc từ trung
  Khuông phù đệ tử tăng long thọ trường.

  Xa loan thánh giá hồi cung !
   
 12. nam sơn đạo nhân

  nam sơn đạo nhân Active Member

  VĂN CHẦU BƠ THOẢI
  Thỉnh :
  Mời chầu thỏai phủ thiêng thay
  Hành vân hành vũ làm dày cơn gió mưa.

  Dọc bắc :
  Trạnh giang biên doành ngân lai láng
  Nguyệt lầu lầu soi rạng Nam Minh
  Con vua thuỷ quốc Động Đình
  Có tiên thần nữ giáng sinh đền rồng.
  Đức gồm vẹn công dung ngôn hạnh
  Nết nhu mì bẩm tính thiên nhiên
  Dung nghi cốt cách thần tiên
  Vàng trong nước lệ ngọc miền non côn.
  Hằng chầu chực kim môn ngọc điện
  Duyên sắt cầm chưa định nơi nao
  Chúa từ gìn giữ thanh tao
  Gió đằng vương các khư tao dưới màn.
  …………
  Chúa từ buổi giãi dầu sương tuyết
  Đày non xanh bóng nguyệt hắt hiu
  Thẩn thơ nắng sớm mưa chiều
  Tiếng chim khắc khoải như khơi mạch sầu.
  Tưởng nông nỗi dòng châu lã chã
  Trách ai làm hai ngả chia li
  Từ nay hoa ở xuân về
  Cầu ô lỡ nhịp sông khuya vắng thuyền.
  Bứt dứt nhẽ thung huyên nghĩa cả
  Tấm thân này có sá chi đâu
  Lẽ nào nát ngọc trầm châu
  Vùi hoa dập liễu bởi câu tam tòng.
  Xót vì nỗi má hồng bội bạc
  Âu cũng đành bèo dạt mây trôi
  Sức này há kể chi ai
  Lòng trinh chuyển động đất trời chứng minh.
  Ngự: Thư văn:
  Nữ tiên thủ bút
  Bái tạ Long cung
  Lạy vua cha chính ngự ngai rồng
  Tường sự tích chung tình trúc chiếu
  Phận con niên thiếu
  Nữ tắc nữ công
  Tự Kính Xuyên sớm kết chỉ hồng
  Duyên cá nước sắt cầm hoà hợp
  Vì nàng tiểu thiếp
  Tên gọi Thảo Mai
  Bỗng vì đâu đặt để nên nhời
  Phút chốc khiến bắc nam đôi ngả
  Hư không làm có
  Gắp lửa bỏ tay
  Trách chàng chẳng xét gian ngay
  Nỡ bắt thiếp đem đầy viễn xứ
  Hôm mai vò võ
  Tủi ngậm ngùi than
  Tấm lòng son bối rối gan vàng
  Đâu dạ sắt ngẩn ngơ mặt ngọc
  Tưởng duyên tơ tóc
  Tủi phận má hồng
  Khi vui thời bạn trúc thông
  Khi buồn lại than cùng hoa cỏ
  Thiên duyên kỳ ngộ
  Sẽ gặp tình quân
  Gửi bức thư về mái hải tần
  Trình khắp hết lưỡng ban thần tử
  Nỗi niềm tâm sự
  Mượn bút thay lời
  Gửi chàng đi đến mai Long giai
  Để thiếp được gần chầu thánh đế
  Sơn minh hải thệ
  Tạc dạ ghi lòng
  Ví dù ai phụ nghĩa quên công
  Xin xoi xét đôi vầng nhật nguyệt.


  Vãn cách:
  Dặn chàng ra mái bể Đông
  Tới đâu hễ thấy ngô đồng cây cao
  Lấy kim thoa gõ vào cây ấy
  Dưới thuỷ tề nghe thấy không lâu
  Tuỳ cơ ứng biến nhiệm mầu
  Mặc lòng nhời ngỏ , mặc dầu thơ trao
  Chàng nghe nói tiêu hao sau trước
  Dạ bùi ngùi chân bước đường thông
  Bể đào lai láng xa trông
  Nửa lo nỗi chứa nửa lòng sự duyên
  Sông Ngân hán băng miền thẳng trỏ.

  XE GIÁ HỒI CUNG !!!
   
 13. nam sơn đạo nhân

  nam sơn đạo nhân Active Member

  VĂN CHẦU ĐỆ TỨ KHÂM SAI  Trấn Nam thiên, nữ trung Nghiêu Thuấn
  Đất Sơn Nam có đấng trâm oanh.

  Dọc bắc:

  Quý hương An Thái xã danh
  Có Chầu Đệ Tứ hách danh dõi truyền.
  Điều thời phụng mệnh Hoàng thiên
  Ngự đồng ảnh bóng khắp miền gần xa.

  Ra uy sát quỷ trừ tà
  Chiêu tài tiếp lộc gần xa cho đồng.
  Khâm sai đệ tứ tuỳ tòng
  Chiêu Dung công chúa ngự đồng cứu dân.

  Trong nghĩa thân ngoài thời nghĩa dưỡng
  Nương uy trời độ lượng bao dung
  Mặt hoa tươi tốt má hồng
  Gồm lo tứ đức tam tòng vẻ vang.

  Mày ngài tóc phượng vấn ngang
  Lưng ong má phấn xem càng tốt tươi.

  Cờn luyện :
  Miệng chầu cười trăm hoa đua nở
  Đáng lên tài tiên nữ bồng lai
  Vào chầu ra giọng khoan thai
  Đã trong hiển ứng lại ngoài tối linh
  Chốn thiên đình ca ngâm chầu chực
  Các bộ nàng náo nức dâng huê
  Chầu thôi lại trở ra về
  Khi ra Thiên Bản lúc về Đồi Ngang
  Miếu giữa đường gia ban sắc chỉ
  Bốn chữ vàng chính khí nghiêm trang
  Lân vờn phượng múa tòa vàng
  Thị tòng bộ chúng tiên nàng đôi bên
  Có phen lên thanh sơn tú thuỷ
  Hoá phép mầu lục trí thần thông
  Quản cai tam phủ công đồng
  Quyền chầu coi sóc đền rồng vào ra
  Sổ tam toà chép biên sau truớc
  Lại sửa sang gương lược trầu cau
  Dù ai tiến cúng khẩn cầu
  Quyền chầu ra rộng vào tâu thông hành
  Lên thiên đình ngự về thuỷ phủ
  Tiến văn chầu kích cổ tam không
  Mời chầu trắc giáng từ trung
  Hay còn nam bắc tây đông chốn nào
  Trên thiên tào còn đang tra sổ
  Hay chầu còn đổi số cho ai
  Có phen chơi cảnh bồng lai
  Hay về An Thái là nơi quê nhà
  Có phen ra kinh đô thành thị
  Trở ra về toạ vị hồng lâu
  Rong chơi năm cửa nhà lầu
  Hay chơi Phố Mới,cầu Châu,cầu Rền
  Lên trên đến Cầu Đông,cầu Giác
  Trở ra về Hàng Bạc, Hàng Ngang
  Hàng Buồm chầu lại dạo sang
  Mã Mây,Phố Mới,Hàng Đường,Đồng Xuân
  Dạo chơi khắp hết xa gần
  Hàng Đồng,Hàng Thiếc,Hàng Cân,Hàng Đào
  Chợ huyện,Chùa Tháp,Đình Ngang
  Cấm chỉ,đền Cờn các vạn dưới sông
  Có phen chầu ngự thuyền rồng
  Qua hồ Trúc Bạch lại dong Tây Hồ
  Lệnh truyền tiên nữ chèo đua
  Qua đền Trấn Võ lên chùa Huyền Thiên
  Vực Kim Ngưu có đền An Thái
  Cảnh hội đồng có dải Tô giang
  Thiên Tích chầu lại dạo sang
  Sai các tiên nàng chầu chực dâng hoa
  Phút thôi chầu chở ra về
  Ngự trong bản điện sớm khuya hội đồng
  Có phen chầu ngự đường trong
  Dạo khắp phủ tía lầu hồng vào ra
  Có phen chơi Đồi Ngang,Phố Cát
  Đứng nhởn nhơ bóng mát cây cao
  Nghệ An chầu lại từng vào
  Dạo chơi các chốn lầu cao Kinh Thành
  Có phen chầu ngự tỉnh Thanh
  Sòng Sơn Ba Dội tập tành vui chơi
  Thường vãng lai bán hàng chiều khách
  Thấy ai là ngang ngược ra tay
  Mặc ai phù phép tìm thầy
  Thành tâm lễ bái chầu dày lại tha
  Lòng kính chúc hương hoa tịnh thuỷ
  Hoá phép màu lục trí thần thông
  Kiêm tri tam phủ công đồng
  Tốc lai giáng hạ từ trung thay là
  Ngôi đền thờ khâm sai công chúa
  Chầu Mai Hoa tối tú chứng minh
  Đền thờ thượng cổ anh linh
  Khuông phù đệ tử khang ninh thọ trường

  Xa loan thánh giá hồi cung
   
 14. nam sơn đạo nhân

  nam sơn đạo nhân Active Member

  VĂN CHẦU NĂM SUỐI LÂN

  Ai lên tới Lạng Sơn châu thổ,
  Thăm cảnh rừng thác đổ suối reo.
  Giở trang tích cũ Lê triều,
  Suối Lân công chúa mĩ kiều diễm hương.
  Nét đoan trang vẻ nhường ngọc tuyết
  Đôi mày ngài nửa khuyết vành trăng
  Trâm cài soi nước Suối Lân
  Gót tiên hài sảo cảnh rừng thênh thang
  Hoa đua nở đầy ngàn tay hái
  Gùi trên vai nặng trái chín thơm
  Rung rinh quảy lẵng đầu non
  Xa nghe chim khướu véo von trên cành
  Động lá rừng chim oanh gọi bạn
  Nhác trông lên cánh nhạn chập chờn
  Cuốc kêu gợi cảnh chiều hôm
  Tiếng chim gõ kiến nỗi buồn bâng khuâng
  Tiếng hổ gầm vang trong hang động
  Bầy báo hoa dạo lượn tìm mồi
  Hươu nai ngơ ngác trên đồi
  Hang sâu vực thẳm núi đồi thêm ghê
  Con suối nhỏ xuôi về Hữu Lũng
  Đàn cá vàng lơ lửng dưới khe
  Trăng thanh hổ báo chầu về
  Lung linh màu sắc đua khoe trước đền
  Con suối nhỏ đôi bên cầu bắc
  Sau lưng đền đá chất trập trùng
  Phép tiên biến hóa thần thông
  Mẫu sai chầu trấn cửa rừng Suối Lân
  Chầu thương dân đêm khuya biến hiện
  Áo xanh chàm thêu lượn nét hoa
  Nửa đêm gà gáy canh tà
  Cất cao tiếng hú hiện ra giữa rừng
  Hô thần chú núi rừng chấn động
  Các cửa ngàn bặt tiếng muông kêu
  Tà ma phách tán hồn xiêu
  Những loài ác thú sợ đều ẩn thân
  Để cho biết Suối Lân công chúa
  Phép Sơn Trang đức tổ ban truyền
  Phép tiên lấy lá làm thuyền
  Các cô Thổ mán đôi bên cầm chèo
  Tiếng nhịp đẩy hò reo bẻ lái
  Chầu tới đâu cảnh lại thêm tươi
  Hoa thơm quả ngọt trên đồi
  Ban công thưởng lộc cho người nhất tâm
  Chữ rằng Thánh lưu ân
  Chầu Bà lưu phúc thiên xuân thọ trường.
  Xa loan thánh giá hồi cung
   
 15. nam sơn đạo nhân

  nam sơn đạo nhân Active Member

  VĂN CHẦU LỤC CUNG NƯƠNG
  Thỉnh :
  Sắc phong Chầu Lục Cung Nương
  Vốn dòng lệnh tộc, khuê hương non ngàn.

  Bản 1 :
  Hữu Lũng giang là nơi cát địa
  Chín Tư ngàn tú khí là nơi
  Chúa Tiên vâng lệnh y lời
  Giá trong bệ ngọc, ra ngoài màn loan
  Đêm đông xuống trần gian báo mộng
  Trần Thị nương tâm động bào thai
  Mãn tuần chín tháng lẻ mười
  Sinh ra Chúa Lục khác người trần gian
  Đôi thung huyên vui mừng hớn hở
  Khắp bản làng mừng rỡ bảo nhau
  Mới hay như ý sở cầu
  Sớm nâng niu ngọc, ngày chau chuốt vàng
  Chốn phòng loan đêm ngày dưỡng dục
  Đặt tên chầu Mế Lục Cung Nương
  Ơn trời sao khéo phi phương
  Mặt huê hớn hở ,tính gương làu làu
  Vẹn một bầu nước trong leo lẻo
  Trách ông trăng già sao khéo vẩn vơ
  Vô tình ép uổng duyên tơ
  Hoa chưa kết nhụy trăng chưa tới kì
  Hoá tức thì đôi mươi tháng chín
  Ba thu về xa lánh hồn hương
  Thung huyên sầu thảm nhớ thuơng
  Bùi ngùi tấc dạ ruột thường quặn đau
  Trải bấy lâu thiên đình sai xuống
  Mười chín thu mãn hạn nhân duyên
  Vậy nên giở gót về tiên
  Một lòng thương nhớ cửa nhà thung huyên
  Trên thiên đình ban ngay ấn ngọc
  Chầu Lục về trấn cảnh Chín Tư.
   
 16. nam sơn đạo nhân

  nam sơn đạo nhân Active Member

  Bản 2 :

  Hương thơm một triện kính dâng
  Thỉnh mời công chua Lục Cung ngự về
  Bắc Giang về ngả chín tư
  Lục cung hiển thánh đền thờ trang nghiêm

  Ai lên tới Suối Ngang Bắc Lệ
  Hỏi Thăm đền Chầu Lục nơi nao
  Hỏi ra Đền Lũng mà vào
  Trên đền Chầu ngự thấp cao mấy tầng
  Đền thờ lập ở giữa rừng
  Chim kêu vượn hót vang lừng sớm hôm
  Đền Thờ Suối Lục vắt ngang
  Lối xuống Đèo kẻng lối sang Công Đồng
  Đền thờ hoa quả xanh um
  Lẵng na chầu quảy núi Dùm vô qua
  Tức thời về tới Ỷ La
  Nửa đem giờ tý hiện ra Đồng Tiền
  Có phen về tới tỉnh Tuyên
  Chín Tư Bắc Lệ là miền ngự vui
  Hữu Lũng Châu là nơi cát địa
  Lục Cung Từ dấu khí danh lam
  Anh linh lừng lẫy thượng ngàn
  Đản tuần tháng Chín Nam Bang khấu đầu
  Khắp hoà Hữu Lũng các Châu
  Sơn Lâm mán thổ quy đầu làm tôi
  Lên chơi Bích Động Thành Giời
  Non cao nghi ngút đền thờ đá rêu
  Trần gian đừng có mà trêu
  Hái măng kiếm củi Chầu đều quở ngay
  Giở về mới biết linh thay
  Nón xanh hài sảo kêu ngay chầu về
  Cửa đền ngoạn cảnh Giang Khê
  Trên rừng dưới suối sóng ghê bạc đầu
  Dưới sân đền đường tàu xe lửa
  Chạy qua đền về ngả Thất Khê
  Đền Thờ cảnh đẹp xinh ghê
  Sơn Lâm chốn ấy tứ bề phong quang
  Ngự :
  Vào năm Kỷ Mão anh hào
  Có Tiên Chúa Lục giáng vào thiên thai
  Trên núi Thái bốn mùa mát mẻ
  Dưới bản làng vượn hót oanh ca
  Nhớ xưa họ Quách lương gia
  Nhân từ có một hiền hòa không hai
  Vừa gặp buổi trang đài hội yến
  Chầu Lục vào dâng tiến kim bôi
  Trống rung chưa kịp dứt hồi
  Bỗng đâu Chầu Lục sảy rơi chén vàng
  Trên bệ rồng Vua cha phật ý
  Nổi lôi đình truyền chỉ chiếu ban
  Kíp đầy Chầu xuống trần gian
  Mười lăm năm lẻ khải hoàn hồi cung
  Nhà họ Quách vốn rằng chăm chỉ
  Kết duyên lành Trần Thị Hồng Mai
  Vào năm kỷ mão tháng hai
  Ngày Mão giờ Mão Trang đài nở hoa
  Vẻ cốt cách da ngà tựa tuyết
  Bóng trăng tròn mặt nguyệt như in
  Mày ngài mắt phượng tóc tiên
  Môi son má phấn lại thêm nõn nà.
  Xa loan thánh giá hồi cung
   
 17. nam sơn đạo nhân

  nam sơn đạo nhân Active Member

  VĂN CHẦU BẢY KIM GIAO
  Thỉnh:
  Thỉnh mời chầu Bảy Kim Giao
  Thái Nguyên, mỏ Bạch sớm chiều vào ra
  Đền thờ rừng núi bao la
  Đầu non thác đổ xa xa hổ gầm
  Đền thờ lập ở sơn lâm
  Rừng thiêng nước độc bốn bề bao quanh
  Đền thờ cao ngất non xanh
  Lô xô đá mọc chung quanh đường đèo
  Đền thờ vượn hót thông reo
  Hang sâu vực thẳm cảnh đèo vắng tanh
  Gà rừng thường lệ điểm canh
  Bát muôn tiên nữ vin cành hái hoa
  Dạo chơi phong cảnh sơn hà
  Kim giao Mỏ bạch,Tân La linh từ
  Tiếng đồn khắp hết thượng du
  Anh linh thần nữ đền thờ tối linh
  Thái Nguyên sơn thủy hữu tình
  Quyền chầu cai quản sơn tinh mọi loài
  Khi lên tấu đối thiên đài
  Cưỡi mây nương gió khoan thai đi về
  Dạo chơi non nước giang khê
  Lúc lên tỉnh Lạng lúc về Kim giao
  Bạn tiên mừng rỡ đón chào
  Núi non trùng điệp thấp cao tầng tầng
  Non tiên lạc thú hồng trần
  Đền thờ phong cảnh mọi phần mọi xinh
  Có phen Định Hoá hiện hình
  Võ Nhai, Đồng Hỷ, Phú Bình , Phổ Yên
  Thái Nguyên phong cảnh thiên nhiên
  Ngàn thu tạo dựng lập đền Kim Giao
  Nước trong như suối động đào
  Non xanh như vẽ cù lao thị thành
  Đêm khuya gió mát trăng thanh
  Thông reo chim hót đầu ghềnh hoạ ca
  Nhạc thiều văng vẳng xa xa
  Quảng Hàn khéo gọi Hằng Nga khéo mời
  Phép tiên vốn thực người trời
  Giáng lâm dương thế cứu người trần gian
  Lòng thành thắp nén tâm nhang
  Hương hoa trái quả,thượng đàn kính dâng
  Thỉnh chầu trắc giáng lai lâm
  Khuông phù đệ tử thiên xuân thọ trường.
   
 18. nam sơn đạo nhân

  nam sơn đạo nhân Active Member

  VĂN CHẦU BÁT NÀN ĐÔNG NHUNG
  ĐẠI TƯỚNG QUÂN
  Thỉnh:
  Đất nước bốn nghìn năm lịch sử
  Biết bao trang kiệt nữ anh hùng
  Đôi vai nghĩa nước tình chồng
  Phất cờ đuổi giặc chiến công lưu truyền.
  Năm bốn ba kỉ nguyên thứ nhất
  Đông Hán tràn sang cướp nước ta
  Tội gây trời đất không tha
  Sát phu cướp phụ bao nhà nát tan
  Dân khắc khoải ngày đêm mong mỏi
  Ai người lo đánh đuổi thù chung
  Phượng Lâu đất ấy vua Hùng
  Có ông Vũ Chất vốn dòng nho gia
  Nghề thang thuốc gần xa độ nạn
  Hoàng Thị Mầu kết bạn trăm năm
  Quỳnh giao hoa nở một bông
  Ông bà thỏa nỗi năm mong tháng chờ.
  Tấm hình hài trẻ thơ đẹp đẽ
  Gai hay trai cha mẹ sinh ra
  Ông bà bàn lại tính qua
  Đặt con gái quý tên là Thục Nương.
  Vẻ trang nhã hiện lên khuôn mặt
  Tóc mây xanh da ngọc môi hồng
  Mày ngài mắt phượng lưng ong
  Ánh hoa pha tuyết đẹp lòng mẹ cha.
  Mười sáu tuổi say sưa nghiên bút
  Trí thông minh học một biết hai
  Kinh thư thơ phú văn bài
  Thư văn bầu bạn bao người mến thương.
  Mười tám tuổi làm thơ yêu nước
  Vạch mặt phường xâm lược bất nhân
  Khổ đau đói rách nợ nần
  Hay đâu số phận thiên đình định cho.
  Vì Đông Hán mưu mô xảo trá
  Kéo quân sang cướp của giết người
  Gây lên tội ác tầy trời
  Thái thú Tô Định chính người chủ mưu.
  Bắt dân mò ngọc trai đáy bể
  Lên rừng tìm vật quý cống dâng
  Ngà voi, tê giác, hươu nhung
  Bóc rầm mưa nắng, thân quằn đòn roi.
  Dòng thơ hay bao người đón đọc
  Chỉ mong sao xóa sạch bất công
  Chỉ mong xóa hết nợ nần
  Chỉ mong sớm thoát khỏi vòng xâm lăng.
  Phạm Hương chức Nam Chân quận trưởng
  Lẽ thương dân sống dạ cơ hàn
  Tuy rằng mũ áo xênh xang
  Nhưng lòng thanh bạch chẳng làm điều nhơ.
  Được Vũ Công ưng cho làm rể
  Hẹn ngày lành làm lễ kết hôn
  Tô Định sẵn có lòng tham
  Ao tù khát nước rồng vàng tắm chung.
  Đức Vũ Công không kìm uất hận
  Chửi mắng tên Tô Định bất nhân
  Tô Định lệnh chém đầu ông
  Sai quân sửa chiếc kiệu rồng đón dâu.
  Được tin báo lòng đau như xé
  Thục nương nhờ gửi mẹ nơi xa
  Ung dung bước tới kiệu hoa
  Trả lời dõng dạc ta đây sẵn sàng.
  Nhận lễ vật nhà quan mang đến
  Các ngươi mau đứng lui ra
  Chỉnh tề khăn áo bước ra
  Kiếm vung miệng thét chầu chẳng tha kẻ thù.
  Quân Tô Định vây thành đứng phục
  Thục Nương ra tới khúc sông Hồng
  Thấy thuyền câu nhỏ bỏ không
  Kiếm thay chèo lướt theo dòng về xuôi.
  Bảy ngày đêm đội trời đạp nước
  Rẽ sậy lau tìm chốn nương than
  Tiên La cảnh ấy tĩnh tâm
  Nấp sau Tam Bảo dần dần thiếp đi.
  Lòng lo nghĩ thù nhà nợ nước
  Bao dân lành chẳng được yên thân
  Tiên La chiêu dụ nghĩa quân
  Tích lương luyện kiếm cùng dân dẹp thù.
  Trưng nữ vương nữ trung anh tú
  Biết thục nương nữ chủ phất cờ
  Sai quân mời hịch bấy giờ
  Ba cây chụm lại lên gò núi cao.
  Hợp nghĩa binh ba đào bảy động
  Thục nương thời đại tướng tiên phong
  Ra quân sấm động uy hùng
  Dẹp tan quân giặc sắc phong Bát Nàn.
  Ba năm giữ giang san đất nước
  Quân Hán thời quen thói bạo tàn
  Sai quân Mã Viện kéo sang
  Lệnh truyền binh mã sẵn sàng xông pha.
  Quân kéo về ngã ba đồng mỏ
  Giặc ngông cuồng cờ đỏ vây quanh
  Lệnh truyền hiệu triệu khắp thành
  Thù nhà nợ nước quên mình xông pha.
  Đêm thanh vắng canh ba lạnh lẽo
  Hạt mưa rơi nặng trĩu ngàn cân
  Gươm thề kiếm tuốt lồng tay
  Lâm râm khấn nguyện đất dày trời cao.
  Có thấu phận tơ đào liễu yếu
  Hận thù nhà há chịu khoanh tay
  Phạm Hương chàng hỡi có hay
  Chứng cho lòng thiếp giãi bày hôm nay.
  Khấn xong chầu đốt xác quân thù
  Thung dung nhẹ bước trời vừa rạng đông.
  Quân Mã Viện ầm ầm kéo tới
  Bủa quân vây phơi phới cờ bay
  Hùm thiêng gặp nước không may
  Lẽ đâu lại để vào tay bạo tàn.
  Lấy kiếm bạc thân đào tự sát
  Gốc thông kia ghi tạc sử xanh
  Bát Nàn đại tướng nổi danh
  Tháng ba mười bảy năm Dần về tiên.
  Anh linh rực rỡ vạn niên
  Dấu thiêng ghi để lưu truyền đời sau
  Đệ tử con khấu đầu vọng bái
  Tiến văn chầu ôn lại tích xưa
  Bao năm dầu dãi nắng mưa
  Công ơn muôn thửở ngàn đời không phai.

  XÁ LÀM VIỆC :
  Đùng đùng tiếng trống Mê Linh
  Phất cờ khởi nghĩa uy danh hàng đầu
  Binh thư đọc suốt đêm thâu
  Ngày ngày luyện tập dãi dầu ba quân
  Gươm thiêng sáng tỏ trung thần
  Cờ hồng ra trận lẫy lừng một phen
  Quân Tô Định lạc phách kinh hồn
  Giặc nhà Đông Hán không còn một tên
  Nước non độc lập vẹn toàn
  Trưng Vương xưng chiếu gia ban
  Trẻ già trai gái không quên
  Ba năm độc lập giang sơn thái hoà
  Thuận thời thiên hạ xướng ca
  Binh nhung lại nổi can qua tức thì
  Đức Bát Nàn và mười vệ sĩ
  Đến bờ sông Hồng quyết tử quyết sinh
  Tháng ba mười bảy Nhâm Dần
  Hồn thiêng đã thác về đền Tiên La.

  Bản 2:
  Dâng văn tiên chúa Bát Nàn
  Đông Nhung Đại Tướng Bát Nàn nức danh
  Đền thờ Chầu Bát Tiên La
  Hưng Hà là huyện,Đoan Hùng là thôn
  Thờ bà Đại Tướng Đông Nhung
  Nữ trung oanh liệt ,tiếng vang khắp vùng
  Vào những năm trước đầu thế kỷ
  Năm bốn ba thứ nhất kỉ nguyên
  Có người con gái thảo hiền
  Quê người Bạch Hạc ở vùng Phượng Lâu
  Tuổi thanh xuân như hoa đang nở
  Đoá phù dung tên gọi Thục Nương
  Mặt hoa vẻ tốt phi phương
  Tiền duyên đã định hậu duyên nhỡ nhàng
  Ghét quân Tô Định bạo tàn
  Ghét phường cướp nước ngang tàng hại dân
  Muốn cùng chầu kết duyên nhân
  Lòng son đã quyết lìa thân cũng đành
  Thân nữ nhi thù nhà nợ nước
  Cùng Trưng Vương cất bước ra đi
  Kiếm cung tập luyện ngại gì
  Đã cam tấc dạ liều thì một phen
  Đôi song kiếm diệt quân xâm lược
  Đánh kẻ thù hại nước hại dân
  Đứng lên tập hợp nghĩa quân
  Giúp dân cứu nước dẹp quân bạo tàn
  Tiệc tháng ba vào ngày mười bảy
  Công đức bà dân chúng chẳng quên
  Tiên la xây điện lập đền
  Nhớ ơn Chầu bát thờ trên Thái Bình
  Ngôi đền thờ anh linh cổ tự
  Nét son vàng rực rỡ tố linh
  Hôm nay tấu bản văn trình
  Bát Nạn công chúa độ trì chứng minh.

  XE GIÁ HỒI CUNG !!!
   
 19. nam sơn đạo nhân

  nam sơn đạo nhân Active Member

  THỈNH CHẦU CỬU TỈNH :

  Nguyên xưa cửu tỉnh đền Sòng
  Quyền cai chín giếng, ngự trong lâu đài.

  Xe loan thánh giá hồi cung !

  VĂN CHẦU MƯỜI ĐỒNG MỎ :

  Ai lên Đồng Mỏ Chi Lăng
  Nhớ người nữ kiệt cứu dân tiền triều
  Nước non gặp vận hiểm nghèo
  Chầu Mười Đồng Mỏ sớm chiều xông pha
  Vốn dòng sinh quán Mỏ Ba
  Cần lao nối dõi việc nhà đao cung
  Lê triều Thái Tổ Trung Hưng
  Giúp vua dẹp giặc Liễu Thăng hàng đầu
  Vua sai Chầu trấn các châu
  Khắp vùng xứ Lạng địa đầu giang san
  Giặc Minh quen thói bạo tàn
  Mưu đồ xâm chiếm biên cương địa đầu
  Lệnh truyền hiệu triệu các châu
  Sơn trang tám tướng nghe chầu ra binh
  Mười đông chiến lược tung hoành
  Dẹp tan giặc dữ triều đình phong công
  Rước Chầu trở lại sơn trung
  Giúp dân lập ấp trên vùng Mỏ Ba
  Đức tài đã dậy gần xa
  Bản mường cao lũng trẻ già đội ơn
  Cuối thu mãn hạn về tiên
  Nhân dân kỉ niệm lập đền Mỏ Ba
  Người gần cho chí người xa
  Rủ nhau trảy hội mỏ ba sớm chiều
  Đường lên khuất khúc cheo leo
  Chênh vênh núi đá tai mèo nhấp nhô
  Mỏ Ba sơn thủy họa đồ
  Suối trong uốn lượn đền thờ trang nghiêm
  Long xà hổ phục chim muông
  Vượn dâng trái chín ngát hương hồng đào
  Nghe chim gõ mõ sớm chiều
  Phượng hoàng tung cánh mĩ miều họa ca
  Nửa đêm giờ tí hiện ra
  Áo vàng phấp phới khăn hoa dịu dàng
  Lưng đeo kiếm bạc cung vàng
  Cưỡi trên mình ngựa hiên ngang oai hùng
  Đêm thanh bẻ lái giữa dòng
  Lạng Giang ,Bản Thí ,Kì Cùng Lạng Sơn
  Dừng thuyền bái yết chùa Tiên
  Thoắt thôi Chầu trở về miền Tam Thanh
  Dạo chơi Bắc Địa Long Thành
  Sông Hương , núi Ngự như tranh họa đồ
  Tháp chùa Thiên Mụ nhấp nhô
  Sài Gòn , Gia Định chơi chùa Vĩnh Nghiêm
  Bạch Đằng bến Nghé Thủ Thiêm
  Chơi thôi chầu lại về miền Cốc Giang
  Lăng Ông cổ tích danh lam
  Khi chơi Đà Lạt lúc sang Vũng Tàu
  Khắp hòa tam thập lục châu
  Kon Tum Đắc Lắc một bầu sơn trang
  Rừng già Chầu đã từng sang
  Rừng Buôn Mê Thuột tiên nàng đón đưa
  Chôm chôm soài cát rừng dừa
  Trăm hoa ngàn quả tiễn đưa chân người
  Bắc Nam trung một bầu trời
  Dâng hương khấn nguyện Chầu Mười giáng lâm
  Chữ rằng sở nguyện tòng tâm
  Tấm lòng đệ tử nhất tâm một đời
  Hôm nay văn hát mấy lời
  Vun trồng công đức ngàn năm vững bền
   
 20. nam sơn đạo nhân

  nam sơn đạo nhân Active Member

  VĂN CHẦU BÉ BẮC LỆ
  Bản 1 :
  Ai lên tới Cao Sơn xứ Lạng
  Hỏi thăm đền chầu bé nơi nao
  Hỏi ra Bắc Lệ đi vào
  Ngôi đền chầu ngự thấp cao mấy tầng
  Ngàn cỏ hoa nghiêng mình rủ lá
  Bầy chim muông bách thú quỳ tâu
  Chim oanh ríu rít bên lầu
  Phượng Hoàng tung cánh về chầu Động Tiên
  Vượn trên non ru con rầu rĩ
  Thú lâm sơn cảnh đẹp tự nhiên
  Một bầu gió mát trăng thanh
  Đàn thông réo rắt bên duyền suối reo
  Đường uốn khúc quanh đèo dốc núi
  Núi hiểm nghèo đất sỏi đá ong
  Một bầu sơn thuỷ thong dong
  Công Đồng Bắc Lệ , Kì Cùng ,Thất Khê
  Trăm thứ quả mang về tiến Mẫu
  Hái rau bi, củ đậu măng tươi
  Cơm lam , rau sắng củ mài
  Khoai môn đậu lạc sắn đồi rượu tăm
  Bạn tri âm đông đào tây liễu
  Áo xanh chàm yểu điệu vào ra
  Gót tiên quảy lẵng hái trà
  Chân quấn xà cạp nón tu lờ,dao quai
  Miệng chầu cười trăm hoa đua nở
  Chầu phán tiếng Nùng , tiếng Thổ tiếng Kinh
  Đàn thông dạo khúc thanh bình
  Sênh ngô sáo trúc tính tình hoà ca
  Thường dạo cảnh Bảo Hà Trái Hút
  Đền Đông Cuông Đức Đại tối linh
  Tuyên Quang cảnh trí hữu tình
  Núi Dùm Mẫu ngự ,thác ghềnh cỏ hoa
  Ngự cung cấm một toà thạch động
  Đền Ỷ La lồng lộng ngôi cao
  Cây Xanh chầu mắc võng đào
  Mỏ Than chầu ngự thấp cao mấy tầng
  Cảnh núi rừng đèo heo hút gió
  Thú sơn lâm hoa cỏ tốt tươi
  Minh Lương suối lượn quanh đồi
  Chầu thường dạo cảnh khắp nơi hữu tình
  Lai Châu, Suối Rút Hoà Bình
  Đỉnh non Bắc Kạn một mình cheo leo
  Sơn Lâm như nước thủy triều
  Khi thăng khi giáng khi đầy khi vơi
  Hôm nay tấu thỉnh khuyên mời
  Thỉnh mời Chầu Bé giáng nơi bản đền
  Đăng trà quả thực dâng lên
  Khuông phù đệ tử thiên niên thọ trường.
   

Chia sẻ trang này