Album Archives < Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam
Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam

Album

Album Lễ hội - Đền phủ

Đại Tiệc Sơn Lâm: Công Đồng Bắc Lệ

Cuối Mùa Rơm
Công Đồng Bắc Lệ cùng các Thanh Đồng Đạo Quan để đón rước chính tiệc Công Đồng Bắc Lệ và chính tiệc Đức Thánh Chầu...
Album Nghệ nhân hát văn Nghệ thuật chầu văn

Một số bản bản do cung văn cố nghệ nhân Phạm Văn Kiêm

Cuối Mùa Rơm
Làn điệu hát văn thì theo tôi biết, từ 60 năm nay. Các cụ mà còn sống đến bây giờ, cụ Cả Mã có sáng...